Rabobank gedwongen tot redding IHCRabobank gedwongen tot redding IHC

Een fail­lis­se­ment van scheeps­bou­wer Roy­al IHC in Kin­der­dijk had voor onder meer de Rabo­bank sterk de voor­keur gehad. Dit blijkt uit een gepu­bli­ceer­de toe­lich­ting op het begin maart gevel­de Whoa-von­nis. ‘De recht­bank heeft in een unie­ke zaak uit­spraak gedaan’, ana­ly­seert mas­ter­stu­dent onder­ne­mings­recht Jas­per Cre­mers (22) aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit te Nijmegen.

De recht­bank­stuk­ken van de door IHC suc­ces­vol gevolg­de Whoa-pro­ce­du­re zijn om meer­de­re rede­nen inte­res­sant. ‘Aller­eerst omdat er veel ver­schil­len­de par­tij­en bij zijn betrok­ken’, legt Cre­mers uit. ‘Ver­der is het de eer­ste keer dat een bedrijf via de Whoa zo’n com­plexe schul­den-reor­ga­ni­sa­tie weet af te dwingen.’

De rech­ten­stu­dent volg­de de zaak met gro­te belang­stel­ling: de kers­ver­se Whoa – Wet homo­lo­ga­tie onder­hands akkoord – is onder­werp van zijn mas­ter­scrip­tie. Cre­mers: ‘Met deze uit­spraak vindt de eer­ste vorm­ge­ving van de juris­pru­den­tie op dit ter­rein plaats. De recht­bank durft ruim een kwart van de kre­diet­ver­strek­kers tot een nieu­we over­een­komst te dwin­gen. Dit had IHC vóór de invoe­ring van de Whoa (in 2021, DdB.) waar­schijn­lijk nooit voor elkaar gekregen.’

 

Cata­stro­faal

De klus pak­te ech­ter cata­stro­faal uit: het vlag­gen­schip van de Ame­ri­kaan­se off­sho­re-aan­ne­mer McDer­mott ver­liet niet in de zomer van 2020, maar pas afge­lo­pen sep­tem­ber de Rot­ter­dam­se Waal­ha­ven. Daar had huur­de IHC al die tijd een kade, omdat het vaar­tuig niet onder de Konings­ha­ven­brug (de Hef) door kon.

Pij­pen­leg­ger Ama­zon ver­liet pas begin sep­tem­ber 2022 de scheeps­werf van Roy­al IHC in Krim­pen aan den IJs­sel. Beeld Roy­al IHC

Uit­ein­de­lijk – na eer­de­re loop­tijd­ver­len­gin­gen – moest de ooit hoop­vol afge­slo­ten ‘Ama­zon­le­ning’ uiter­lijk 4 janu­a­ri 2023 zijn terug­be­taald. Maar IHC had geen cent meer, en bleef in gebre­ke. Gevolg: begin dit jaar werd de vol­lé­di­ge uit­staan­de finan­cie­ring opeis­baar voor het samen­wer­kings­ver­band van negen ban­ken die zor­gen voor het werk­ka­pi­taal van IHC.

 

Fail­lis­se­ment

Het maxi­ma­le bedrag dat het scheeps­bouw­be­drijf via het ban­ken­syn­di­caat kon lenen was 950 mil­joen euro. Bij­na een mil­jard. ‘Dit bete­kent niet dat dit hele bedrag daad­wer­ke­lijk was opge­no­men’, nuan­ceert Cre­mers. Hoe­veel kre­diet IHC op dat moment wél had ver­bruikt, ver­meldt het von­nis niet. Maar aan­ge­zien de 28 mil­joen euro voor de Ama­zon al onbe­taal­baar was, ste­ven­de de scheeps­bou­wer ‘op een fail­lis­se­ment af’, con­sta­te­ren de drie betrok­ken rech­ters. Deze con­clu­sie trok onder meer deze krant al eerder.


Jas­per Cremers

Die nood­lot­ti­ge uit­komst zag IHC al eer­der aan­ko­men, van­daar afge­lo­pen zomer het voor­stel om de zeer winst­ge­ven­de doch­ter­on­der­ne­ming Iqip uit Sliedrecht te ver­ko­pen. Een koper was snel gevon­den: inves­te­rings­maat­schap­pij HAL zag de over­na­me ervan wel zitten.

 

Gewei­gerd

De ver­koop­prijs was naar ver­luidt zeker 300 mil­joen euro. Veel meer dan voor het aflos­sen van de rela­tief klei­ne, maar meest urgen­te Ama­zon­le­ning nodig was. Ver­moe­de­lijk onder­han­del­de IHC daar­om met de ban­ken ande­re keu­zes uit: met de opbrengst van Iqip waren veel gro­te­re open­staan­de schul­den te vol­doen. Voor de Ama­zon­le­ning bleef dan niet genoeg over, daar moest dus een nieu­we loop­tijd­ver­len­ging voor komen. Van wat er nog wel over­bleef kon de scheeps­bou­wer het mees­te (15 mil­joen euro) gebrui­ken als kasreserve.

 

Lees ver­der op de web­si­te van week­blad Schuttevaer:

Hier­bij stuit­te de werf op een pro­bleem. Voor drie onder­de­len van zijn ‘com­plex en omvang­rijk’ akkoord had de scheeps­bou­wer een una­nie­me instem­ming van de betrok­ken kre­diet­ver­strek­kers nodig. Dit betrof aller­eerst de ver­koop van Iqip – en daar­mee stond of viel de rest van het plan. Maar drie ban­ken gooi­den de kont tegen de krib.

 

Zie ook de web­si­te van het Refor­ma­to­risch Dagblad:

De stap naar de rech­ter was voor IHC de uiter­ste noodsprong.