Dromen van afgeladen vaart op Rijn vol sluizenDromen van afgeladen vaart op Rijn vol sluizen

Het his­to­risch lage water­stan­den hiel­den in de zomer van 2022 de bin­nen­vaart­sec­tor in hun ban. Schip­pers­echt­paar Arie en Nel­ly Ver­heij (bei­den 44) uit Wer­ken­dam deel­de daar­om via mij enke­le weken zijn erva­rin­gen. Op 7 sep­tem­ber ver­scheen deel 3: „Één vijf­de van het ruim ligt vol, maar we kun­nen nog steeds onver­wacht de bodem raken.”

Wat een genot om door een kanaal of een geka­na­li­seer­de rivier te varen met ruim water onder je schip. Dat had­den we vrij­dag, toen we bij Mainz de Main opvoe­ren. Die geka­na­li­seer­de rivier heeft 34 slui­zen met stu­wen, gemid­deld iede­re 12 kilo­me­ter een sluis. De Maas in Neder­land heeft er zeven.

Die stu­wen maken met elkaar een soort trap in de rivier, waar­bij elke stuw je schip een ‘trap­tree’ omlaag of omhoog brengt. Dat noem je schut­ten. Hier­door heb je een gega­ran­deer­de diep­gang op alle zoge­he­ten rivier­pan­den tus­sen al die stu­wen. Het schut­ten vergt wel tijd, maar we kun­nen het heb­ben: dins­dag moesten we pas lossen.

Zuiging

Ik denk de laat­ste tijd wel­eens: kun­nen we de Rijn óók niet hele­maal kana­li­se­ren, door er slui­zen met stu­wen in te bou­wen. Dan kan de water­diep­te daar op peil blij­ven. Een enor­me klus, natuur­lijk. Maar die zijn er wel meer.

Een stuk Rijn tus­sen Koblenz en Bin­gen bij­voor­beeld, 65 kilo­me­ter lang, vin­den we bij een laag peil altijd span­nend. We weten natuur­lijk wel dat we ons schip niet te diep heb­ben gela­den: één vijf­de van het ruim ligt vol. Maar we kun­nen nog steeds onver­wacht de bodem raken, bij­voor­beeld als tege­moet­ko­men­de sche­pen te snel varen. Hun zui­ging trekt ons schip dan name­lijk omlaag.

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

Hal­ver­we­ge dat stuk, bij de al vaker genoem­de Lore­ley, heeft de Rijn veel boch­ten en is ze op veel plaat­sen smal. Daar­om is het nu niet ver­stan­dig om elkaar daar te pas­se­ren. Maar juist daar voe­ren we nu een duw­boot met een breed pon­ton ach­ter­op, die geen snel­heid maakte.