„Ze wisten niet meer wat ze met mij aanmoesten”„Ze wisten niet meer wat ze met mij aanmoesten”

Met jon­ge­ren die op de wal in de knel komen, blijkt op het water soms wél land te bezei­len. De 16-jari­ge Maris­sa Brink, bij­voor­beeld. Haar school­le­ra­ren dreef ze tot wan­hoop, maar na drie maan­den mee­va­ren op het ms Tur­bu­lent ging het roer om. „Anders had ik nog steeds thuis zit­ten niksen.”

 

Bou­we (50) en Mari­an­ne (48) de Graaf-Theu­nis­se uit Dord­recht voe­ren al jaren samen op hun ms Tur­bu­lent. Hun twee doch­ters waren al uit­ge­vlo­gen, en het leven van het stel was over­zich­te­lijk. Toch knaag­de er iets, twee jaar terug. Bou­we: „We geno­ten van ons vak. Tege­lijk dach­ten we: is dit nu ons levens­doel, of is er meer?”

 

Problemen

Bou­wes zus en zwa­ger, de fami­lie Romijn van het ms Par­ti­ci­pant, lever­den een ant­woord. „Zij had­den wel­eens een vast­ge­lo­pen jon­ge­re aan boord gehad, en kre­gen van zorg­aan­bie­der Sjaak Slag­man opnieuw de vraag naar een plaats­je.” Juist op een bin­nen­vaart­schip kun­nen zul­ke jon­ge­ren zich her­pak­ken, gelooft Slag­man, oprich­ter van Nuncaut. Van­daar zijn in 2018 opge­zet­te ”scheep­vaart­pro­gram­ma” voor zul­ke jon­ge­ren (tus­sen 12 en 18 jaar). In drie maan­den tijd krijgt pro­bleem­jeugd de kans om aan boord weer de juis­te koers te gaan varen. Ze komen er offi­ci­eel als logé, zijn via hun ouders en Nuncaut ver­ze­kerd en kun­nen bij pro­ble­men op de wal wor­den gezet. „Zover is het trou­wens nog niet gekomen.”

 

Wanhopig

Maris­sa Brink was de eer­ste jon­ge­re die bij Bou­we en Mari­an­ne aan boord kwam, in maart 2019. Met tegen­zin, ont­hult ze. ‘Het leek mij niets, drie maan­den op een schip.’ Maar op school liep het totaal niet lek­ker. ‘Ik spij­bel­de en deed niets aan mijn huis­werk.’ Ook thuis, bij haar moe­der, was de sfeer sterk afge­koeld. ‘Ze zag dat het niet goed ging, en wil­de dat ik mijn school­werk zou doen. Dat deed ik niet. Ik had te veel onrust in mijn hoofd.’ Haar omge­ving stond met de han­den in het haar. ‘Ze wis­ten niet meer wat ze met mij aanmoesten.’

 

Lees heel het arti­kel.