Open huis chemiereuzen DuPont en Chemours in Dordrecht valt goedOpen huis chemiereuzen DuPont en Chemours in Dordrecht valt goed

De Dordt­se che­mie­con­cerns DuPont en Che­mours spa­ren sinds vrij­dag drie dagen lang kos­ten noch moei­te om belang­stel­len­den bij hun werk te betrek­ken. Met suc­ces: zo’n 2100 bezoe­kers meld­den zich aan. „Na alle con­ster­na­tie is dit best goed.”

Even puft het echt­paar Kees­maat uit Papen­drecht uit aan een tafel­tje. In de par­ty­tent stijgt de tem­pe­ra­tuur in de bran­den­de zon lang­zaam naar min­der aan­ge­na­me waar­den. Het echt­paar laat zich de aan­ge­bo­den dran­ken dan ook goed sma­ken. Ver­der­op smul­len bezoe­kers van vers geprin­te pan­nen­koe­ken naar door hen­zelf gete­kend ontwerp.

Nega­tief
De laat­ste jaren komen Che­mours en DuPont regel­ma­tig op een nega­tie­ve manier in het nieuws, weet het oude­re stel. Che­mie­be­drijf DuPont, een Ame­ri­kaans reu­zen­con­cern uit 1802, heeft sinds 1962 een gro­te pro­duc­tie­ves­ti­ging in Dord­recht. De onder­ne­ming houdt zich bezig met het ont­wik­ke­len en pro­du­ce­ren van door haar­zelf gere­gi­streer­de merk­na­men als Tef­lon (gebruikt als anti-aan­bak­laag), Nylon en Kev­lar (hoofd­be­stand­deel in kogel­we­ren­de ves­ten). In 2015 ging een deel van DuPont zelf­stan­dig als Che­mours ver­der. De laat­ste twee jaren lig­gen de twee con­cerns ech­ter onder vuur: tus­sen 1970 en 2013 stoot­te DuPont onder meer de –inmid­dels kan­ker­ver­wek­kend geble­ken– stof PFOA uit, een zuur dat gebruikt werd bij de pro­duc­tie van tef­lon. Inwo­ners van Dord­recht, Papen­drecht en voor­al Sliedrecht adem­den de stof jaren­lang in.

Toen het goed­je in 2013 op de rode lijst kwam, stap­te DuPont over op GenX. Deze stof blijkt ech­ter even­eens scha­de­lij­ke bij­wer­kin­gen te heb­ben en in het opper­vlak­te­wa­ter terecht te komen, en daar­van­daan in het drink­wa­ter in de regio.

Lees heel het artikel

Refor­ma­to­risch Dagblad
Tekst en beeld Dick den Braber