Vrijwaringsclausule en privacyVrijwaringsclausule en privacy

Gebruik van de website

De infor­ma­tie op deze web­si­te is uit­slui­tend bedoeld als alge­me­ne infor­ma­tie. Er kun­nen geen rech­ten aan de infor­ma­tie op deze web­si­te wor­den ont­leend. Hoe­wel Dick den Bra­ber zorg­vul­dig­heid in acht neemt bij het samen­stel­len en onder­hou­den van deze web­si­te en daar­bij gebruik maakt van bron­nen die betrouw­baar geacht wor­den, kun­nen  wij niet instaan voor de juist­heid, vol­le­dig­heid en actu­a­li­teit van de gebo­den infor­ma­tie. Dick den Bra­ber garan­deert niet dat de web­si­te fout­loos of onon­der­bro­ken zal func­ti­o­ne­ren of vrij zijn van virus­sen. Dick den Bra­ber wijst iede­re aan­spra­ke­lijk­heid ten aan­zien van de juist­heid, vol­le­dig­heid, actu­a­li­teit van de gebo­den infor­ma­tie en het (onge­stoord) gebruik van deze web­si­te uit­druk­ke­lijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de web­si­te van Dick den Bra­ber staan links naar web­si­tes van der­den, wij aan­vaar­den geen aan­spra­ke­lijk­heid en geen enke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de inhoud, het gebruik of de beschik­baar­heid van web­si­tes van der­den. Het gebruik van der­ge­lij­ke links is voor eigen risi­co. De infor­ma­tie op der­ge­lij­ke web­si­tes is door Dick den Bra­ber niet nader beoor­deeld op juist­heid, rede­lijk­heid, actu­a­li­teit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten en ande­re rech­ten voor met betrek­king tot alle op of via deze web­si­te aan­ge­bo­den infor­ma­tie (waar­on­der alle tek­sten, gra­fisch mate­ri­aal en logo’s) berus­ten bij Dick den Bra­ber . Het is niet toe­ge­staan infor­ma­tie op deze web­si­te over te kopi­ë­ren, te down­lo­a­den of op eni­ger­lei wij­ze open­baar te maken, te ver­sprei­den of te ver­veel­vou­di­gen zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Dick den Bra­ber. U mag infor­ma­tie op deze web­si­te wel afdruk­ken en/of down­lo­a­den voor uw eigen per­soon­lijk gebruik.

Privacy

Dick den Bra­ber ver­werkt (gevoe­li­ge) per­soons­ge­ge­vens in over­een­stem­ming met de bij en krach­tens de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) gel­den­de eisen. Daar­on­der kun­nen zich bij­zon­de­re of ande­re per­soons­ge­ge­vens bevin­den, afhan­ke­lijk van de aard en inhoud van de opdracht, die Dick den Bra­ber uit­voert. Het spreekt voor zich dat Dick den Bra­ber de begin­se­len van de AVG onder­schrijft en deze naleeft.

Op onze site vra­gen en ver­za­me­len wij infor­ma­tie die ons in staat stelt con­tact met u op te nemen wan­neer u bij­voor­beeld infor­ma­tie bij ons opvraagt. Deze infor­ma­tie kan onder ande­re inhou­den: uw naam of gebrui­kers­naam, adres, post­co­de woon­plaats, e‑mailadres, wacht­woord en even­tu­e­le ande­re infor­ma­tie. In geen geval zal Dick den Bra­ber uw gege­vens gebrui­ken om door te geven aan der­den voor com­mer­ci­ë­le doeleinden.

Dick den Bra­ber heeft pas­sen­de maat­re­ge­len getrof­fen ter bevei­li­ging van de (persoons)gegevens die zij ver­werkt of laat verwerken.

Gege­vens die door ons wor­den ver­kre­gen via onze site wor­den niet aan der­den ver­strekt, ten­zij dit nood­za­ke­lijk is om een wet­te­lij­ke ver­plich­ting na te kun­nen komen, nood­za­ke­lijk is voor de uit­voe­ring van een tus­sen u en Dick den Bra­ber geslo­ten over­een­komst, ter vrij­wa­ring van een vitaal belang, dan wel als u daar­voor ondub­bel­zin­nig en uit­druk­ke­lijk uw toe­stem­ming hebt gegeven.

Dick den Bra­ber han­teert de wet­te­lij­ke bewaar­ter­mijn van ten min­ste 7 jaar (art. 3:15i BW), wel­ke ver­lengd wordt, indien dat nodig is in ver­band met de afwik­ke­ling van geschil­len of poten­ti­ë­le aanspraken.

U kunt uw rech­ten uit­oe­fe­nen door een e‑mail te zen­den via het e‑mailadres dat staat weer­ge­ge­ven op de con­tact­pa­gi­na met als onder­werp: “uit­oe­fe­ning rech­ten pri­va­cy”. Bin­nen 30 dagen na ont­vangst zal Dick den Bra­ber u gemo­ti­veerd antwoorden. 

Recht

Inhoud

Kanttekening

Recht op inzage U heeft het recht om van Dick den Bra­ber te ver­ne­men wel­ke gege­vens door hem ver­werkt wor­den. U mag daar­van een kopie vra­gen. Dick den Bra­ber mag u daar­voor een rede­lij­ke ver­goe­ding vragen. Dit recht kan beperkt wor­den door de geheim­hou­dings­plicht van Dick den Braber.
Recht op aan­vul­ling, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, afscher­ming en beperking. U heeft het recht de ver­werk­te gege­vens aan te vul­len, te doen cor­ri­ge­ren of te laten ver­wij­de­ren of de ver­wer­king daar­van te laten beperken. Dit recht kan beperkt wor­den door de wet­te­lij­ke zorg­plicht, archief­ver­plich­tin­gen of ande­re wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen. In voor­ko­mend geval zal Dick den Bra­ber een alter­na­tie­ve wij­ze van ver­wer­king van uw gege­vens voorstellen.
Recht op intrek­king van toestemming Voor zover de ver­wer­king berust op uw uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming, kunt u deze toe­stem­ming te allen tij­de intrekken. Dit recht kan beperkt wor­den door de wet­te­lij­ke zorg­plicht, archief­ver­plich­tin­gen of ande­re wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen. In voor­ko­mend geval zal Dick den Bra­ber een alter­na­tie­ve wij­ze van ver­wer­king van uw gege­vens voorstellen.
Recht om te klagen U heeft het recht een klacht in te die­nen bij Dick den Bra­ber (info@dickdenbraber.nl) of bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens.

Disclaimer

Het is niet toe­ge­staan deze web­si­te of onder­de­len daar­van op wel­ke wij­ze dan ook te kopi­ë­ren zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Dick den Bra­ber. Ook is het ver­bo­den deze web­si­te te gebrui­ken op een wij­ze die ande­re gebrui­kers hin­dert of het func­ti­o­ne­ren van deze web­si­te aantast.
Hoe­wel Dick den Bra­ber bij het bou­wen en onder­hou­den van deze web­si­te heel zorg­vul­dig is (geweest), is zij niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de ont­staan door onjuis­te informatie.