Organist André Nieuwkoop: loeiende orkanen in volle kerkenOrganist André Nieuwkoop: loeiende orkanen in volle kerken

Aan boord bij zijn groot­ou­ders speel­de hij als jochie al op het elek­tro­nisch orgel dat daar stond. Nu weet hij maan­de­lijks ker­ken vol men­sen te trek­ken met zijn ‘psalm­zan­g­avon­den’ en telt zijn You­Tu­be-kanaal met orgel­film­pjes 11,3 mil­joen weer­ga­ven. En dat ter­wijl voor­ma­lig schip­per en ex-mari­ne­man André Nieuw­koop (29) amper een noot kan lezen. ‘Het is een uit de hand gelo­pen hobby.

Komen­de 4 janu­a­ri staat hij op het pro­gram­ma in de Lau­rens­kerk in Rot­ter­dam, waar hij het groot­ste orgel van Neder­land zal bespe­len. ‘Een gro­te eer, voor zo’n jon­ge gast als ik.’ Maar boven de con­cer­ta­gen­da op zijn web­si­te staat Deo volen­te geschre­ven: zo God het wil.

Gezonken

Want dat het anders kan lopen, besef­te de gelo­vi­ge orga­nist afge­lo­pen maart weer eens, toen het ms Car­di­um voor de haven van Vlis­sin­gen zonk. André: ‘Op dat schip heb ik vijf jaar als schip­per geva­ren. Vorig jaar decem­ber nam ik afscheid, omdat ik een oplei­ding bij de Konink­lij­ke Mari­ne ging vol­gen. Dat gebeur­de dus maar kort voor ze is gezonken.’

De 43-jari­ge Fili­pijn­se stuur­man Ernes­to Maqui­ra­to, die tij­dens het onge­val in de voor­wo­ning ver­bleef en bij het dra­ma ver­dronk, ken­de hij goed. ‘Zijn dood heeft mij erg aangegrepen.’

Geen Bach

In Nieuw­koops leven speelt het chris­te­lijk geloof een gro­te rol. Toch rea­geert hij bij­na ver­le­gen op vra­gen hier­over. Bij­voor­beeld als hij praat over waar­om hij zo graag con­cer­ten geeft.

Lees heel het arti­kel.