Schip raakt vaker dan gemerkt de rivierbodemSchip raakt vaker dan gemerkt de rivierbodem

Het his­to­risch lage water­stan­den hiel­den in de zomer van 2022 de bin­nen­vaart­sec­tor in hun ban. Schip­pers­echt­paar Arie en Nel­ly Ver­heij (bei­den 44) uit Wer­ken­dam deel­de daar­om via mij enke­le weken zijn erva­rin­gen. Op 20 sep­tem­ber ver­scheen deel 5: „Één boeg­schroef had een paar tik­ken opgelopen.”

Ons schip lag afge­lo­pen week op de hel­ling in Zwart­sluis. Even de onder­kant bekij­ken en alles weer in de verf zet­ten. Al vaart een schip­per het liefst, we vin­den het altijd weer lek­ker om ook dit te doen.

We pro­be­ren altijd zo voor­zich­tig moge­lijk te reke­nen en te varen, met de dan aan­vaard­ba­re hoe­veel­heid bela­ding. Des­on­danks schuift het schip wel­eens over een zand- of grind­bo­dem, zeker op de Rijn tus­sen Bin­gen en Straats­burg. Meer dan we zelf mer­ken, waarschijnlijk.

Hoe kal­mer je vaart, hoe beter het gaat. Maar vaak heb­ben we alleen op kor­te stuk­jes met ondiep­ten te maken. Op de die­pe stuk­ken maken we dan iets meer gang. Maar dan die­nen we wel af te stop­pen bij de ondiep­ten. Dat doen we soms iets te laat. Daar­van zagen we nu de gevol­gen, want op som­mi­ge plaat­sen was de verf eraf geschuurd.

Wankelen

Het hele vlak ziet er weer spic en span uit; we gaan nu extra ons best doen om dat zo te houden.

Geluk­kig ble­ken we geen scha­des te heb­ben geva­ren, behal­ve met één boeg­schroef die een paar tik­ken had opge­lo­pen van ste­nen die erdoor­heen waren gegaan.

Dat komt door­dat we bij erg laag­wa­ter vaker met het de boeg­schroe­ven afrem­men, omdat de schroef van de hoofd­mo­tor deels boven het water uit­steekt. Om zo veel moge­lijk te kun­nen laden, moet de mees­te vracht vóórin komen. Dan ligt het schip recht, met een diep­gang van zo’n 1,40 meter. Maar de scheeps­schroef van 1,80 meter hoog steekt dan 40 cen­ti­me­ter boven de water­spie­gel uit, en slaat dus veel lucht mee. Daar­om geven we met de boeg­schroe­ven meer gas op ondie­per water.

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

De werf heeft ook de ande­re schroe­ven nage­ke­ken en waar nodig wat bij­ge­werkt, hope­lijk kun­nen we weer even voor­uit. Zelf benut­ten we de gele­gen­heid om plaat­sen bij te ver­ven waar we nor­maal niet goed bij kun­nen. Maan­dag zijn we te water gegaan.

Binnenvaartschip Johanna-M op de helling. beeld Arie Verheij
Bin­nen­vaart­schip Johanna‑M op de hel­ling. beeld Arie Verheij