Jeugd verlaat KrimpenerwaardJeugd verlaat Krimpenerwaard

De woning­markt van Krim­pe­ner­waard is ondoor­dring­baar voor jon­ge stel­len, weet de gemeen­te Krim­pe­ner­waard. De poli­tiek breekt zich het hoofd over een oplos­sing. Intus­sen ver­laat de ene na de ande­re jon­ge­re de pol­der­ge­meen­te. Zo ook het kers­ver­se echt­paar De Jong. Vori­ge week zater­dag 15 novem­ber betrok het een stek in Alblas­ser­dam. „Ik heb hier erg van gebaald.”

Vast­be­slo­ten was Wou­ter de Jong (24) uit Stol­wijk. Hij zou zijn leven lang in het dorp van zijn jeugd gaan wonen. Met Jose­fien Ver­schuure (24) uit Krui­nin­gen, met wie hij na enke­le jaren ver­ke­ring seri­eu­ze trouw­plan­nen had gekregen.

Wou­ter: „Ik heb van­af mijn 1e tot mijn 23e jaar op een fami­lie­boer­de­rij in het bui­ten­ge­bied van Stol­wijk gewoond.” Zijn bet­over­groot­va­der had de woning in 1924 laten bou­wen in ’t Beij­er­sche, een buurt­schap op zo’n 2,5 kilo­me­ter ten noord­wes­ten van Stol­wijk. Dit deed hij nadat zijn vori­ge boer­de­rij –sinds 1889 in zijn bezit– op dezelf­de plek was afge­brand. Wou­ter: „Hij heet­te óók Wou­ter de Jong, net als mijn opa en ik. Hier­door had deze plek een bij­zon­de­re bete­ke­nis voor mij: mijn voor­ou­ders heb­ben daar gene­ra­ties lang rond­ge­lo­pen, en ik was de der­de Wou­ter de Jong op deze boerderij.”

Geen haar

In 2017 ver­koch­ten zijn ouders de onder­houds­in­ten­sie­ve en voor hen inmid­dels veel te rui­me boe­ren­wo­ning. „Voor mij was het als 22-jari­ge stu­dent geen optie om haar te kopen”, ver­klaart hun zoon spij­tig. Maar ter­wijl zijn ouders naar Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel ver­kas­ten, dacht geen haar op zijn hoofd eraan om hen te vol­gen. Hij wil­de in de Krim­pe­ner­waard wonen. Niet pas nadat Jose­fien hem haar jawoord had gege­ven, maar al in de aan­loop naar hun huwelijk.

Er speel­de meer mee dan alleen de band met de his­to­ri­sche grond: „Ik was toen al actief als frac­tie­on­der­steu­ner van SGP Krim­pe­ner­waard. Ver­der speel­de mijn hele soci­a­le leven zich in Stol­wijk af. In al die jaren was er een band met mijn thuis­dorp ont­staan, ik wil­de daar niet meer weg.”

Tij­de­lijk huurhuis 

De ana­list kli­ni­sche che­mie aan het Eras­mus Medisch Cen­trum te Rot­ter­dam zocht en vond een tij­de­lijk huur­huis, in het bui­ten­ge­bied van Stol­wijk. „Een soort vakan­tie­huis­je ach­ter op het erf bij een uiterst vrien­de­lij­ke fami­lie. Ik heb daar in de ach­ter­lig­gen­de twee jaar een heel fij­ne tijd gehad.”

Zodra zijn trouw­plan­nen met Jose­fien vas­te vorm begon­nen aan te nemen, begon ook de zoek­tocht naar een starterswoning.

Lees heel het arti­kel.