Ondanks laagwaterpeil vermindert het vrachtaanbodOndanks laagwaterpeil vermindert het vrachtaanbod

Het his­to­risch lage water­stan­den hiel­den in de zomer van 2022 de bin­nen­vaart­sec­tor in hun ban. Schip­pers­echt­paar Arie en Nel­ly Ver­heij (bei­den 44) uit Wer­ken­dam deel­de daar­om via mij enke­le weken zijn erva­rin­gen. Op 14 sep­tem­ber ver­scheen deel 4: „Als er werk weg­valt, vra­gen we ons altijd af of het later ook terugkomt.”

In Ander­nach heb­ben we vori­ge week woens­dag vul­ka­ni­sche lava gela­den. Dat ligt in het prach­ti­ge natuur­ge­bied de Eifel. De vul­ka­nen daar zijn al heel lang niet meer actief, maar er zit wel erg veel lava in de grond. Heel veel daar­van gaat naar Neder­land­se bestem­min­gen: voor sport­vel­den en wegen is het een goe­de ondergrond.

In tij­den van laag­wa­ter krij­gen we veel min­der vaak dit soort vrach­ten, omdat de afne­mers de ver­voers­prij­zen dan te hoog vin­den. Dat we nu goed ver­die­nen vin­den we leuk, maar als er werk weg­valt, vra­gen we ons altijd af of het later ook terug­komt. Het kan dat ver­la­ders ande­re ver­voers­mo­ge­lijk­he­den heb­ben gevon­den. Of dat de vraag naar hun goe­de­ren is afgenomen.

Wankelen

We hopen er het bes­te van, maar de hele eco­no­mie begint al te wan­ke­len. In de bin­nen­vaart zien wij daar de eer­ste teke­nen van. Voor­als­nog heeft ieder­een nog wel genoeg lading, maar ondanks het laag­wa­ter­peil –waar­door sche­pen veel min­der kun­nen ver­voe­ren, en er dus meer van nodig zijn– wordt het aan­bod van lie­ver­lee minder.

We had­den nu onze laat­ste reis voor een werf­beurt: de Johanna‑M gaat twee week­jes de kant op om haar vlak (de onder­kant) af te spui­ten en opnieuw te ver­ven. En nog meer klus­jes. We vin­den het altijd weer span­nend: hoe zien we er van onde­ren uit, na vier jaar? We heb­ben zeker één keer ergens de bodem geraakt.

We gaan in Zwart­sluis op de hel­ling. Bewust heb­ben we naar een reis gezocht met een bestem­ming in die buurt. De lava moest naar IJs­sel­mui­den, dus dat is rede­lijk gelukt.

Nor­maal varen we dan bij Mil­lin­gen aan de Rijn het Pan­ner­densch Kanaal in, en nemen we voor Arn­hem de afslag naar de IJs­sel. Dit was altijd moge­lijk, maar nu niet: in ver­hou­ding staat het peil in de IJs­sel erg laag.

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

We waren te diep gela­den om over de IJs­sel te kun­nen, dus helaas moesten we omva­ren via Tiel en Amster­dam, en dan via het Mar­ker­meer en het IJs­sel­meer naar IJs­sel­mui­den. Dat scheel­de een paar uur­tjes. En zoals meest­al gin­gen die van onze slaap­tijd af.