Bochtafsnijding Delftse Schie eindelijk openBochtafsnijding Delftse Schie eindelijk open

  • Monu­men­ta­le Hoge­brug in Delft­se Schie blijft bottleneck
  • ‘Bin­nen­vaart hard nodig voor groei Den Haag’

Het beun­schip Maas­stad van Ko en Loui­se Hoe­ve is maan­dag 28 janu­a­ri offi­ci­eel als eer­ste door de bocht­af­snij­ding in de Delft­se Schie bij Over­schie geva­ren. Dank­zij de open­stel­ling van de 800 meter lan­ge omlei­ding zijn twee krap­pe haak­se boch­ten defi­ni­tief uit de vaar­weg gehaald. Een wens waar maar liefst 90 jaar over is gepraat.

Het idee om bij de inge­bruik­na­me van de bocht­af­snij­ding het spits af te bij­ten kwam van hem­zelf, ver­telt zet­schip­per Hoe­ve (56) van de Maas­stad maan­dag­mid­dag. ‘Mijn vrouw Loui­se en ik varen hier al sinds 1984. Het leek mij leuk om eer­ste over het nieu­we stuk te mogen varen.’

Via zijn werk­ge­ver, zand­zuig- en over­slag­be­drijf Van der Waal uit Papen­drecht, kwam het ver­zoek bij de hoofd­aan­ne­mer terecht, Van den Big­ge­laar uit Veld­driel. Die speel­de de vraag door naar de pro­vin­cie. Die rea­geer­de positief.

Tegen­sla­gen
Een hele eer, vindt Hoe­ve. ‘We heb­ben het pro­ject in de ach­ter­lig­gen­de jaren zien groei­en. Hart­stik­ke leuk als je dan als eer­ste er over­heen mag.’
Tij­dens de 35 jaar dat het echt­paar Hoe­ve over de Schie vaart, hoor­de het al van de plan­nen voor de bocht­af­snij­ding. Hoe­ve: ‘En daar­vóór, als matroos, hoor­de ik van mijn schip­per dat ze het er 25 jaar eer­der al over hadden.’

De eer­ste plan­nen date­ren zelfs al van 1932, meld­de gede­pu­teer­de Rik Jans­sen van pro­vin­cie Zuid-Hol­land maan­dag tij­dens de ope­ning. Zet­schip­per Hoe­ve: ‘De laat­ste jaren kets­te de uit­voe­ring tel­kens af op tegen­sla­gen. De ene keer lagen bewo­ners dwars, een vol­gen­de keer was er vol­gens mij geen geld voor en in 2011 bleek er een bij­zon­de­re muis (water­spits­muis – red.) in het af te gra­ven stuk land te leven.’

Lees heel het artikel