„Ouders, stuur je kinderen naar buiten”„Ouders, stuur je kinderen naar buiten”

In het kader van Bui­ten­speel­dag 2016 heb­ben spe­ci­a­le spel­ac­ti­vi­tei­ten woens­dag over­al in het land kin­de­ren de straat op gelokt. De ini­ti­a­tief­ne­mer ervan, kin­der­te­le­vi­sie­zen­der Nic­ke­lo­de­on, zet­te zelfs het tv-scherm op zwart. Mede­or­ga­ni­sa­tor Jan­tje Beton: „Het besef groeit dat bui­ten spe­len niet alleen leuk, maar ook heel gezond is.”

Even trekt de woord­voer­ster van Jan­tje Beton, Yvet­te de Vries, een gri­mas. Van­we­ge een nieuws­bericht van vori­ge week. „Onder­zoekers heb­ben een spe­ci­aal les­pak­ket ont­wik­keld om basis­scho­lie­ren vei­lig te leren val­len. Fijn dat ze in het belang van kin­de­ren wil­len den­ken, maar laat kin­de­ren gewoon bui­ten spe­len. Daar leren ze het vanzelf.”

Bui­ten spe­len is het doel van de negen­de edi­tie van de Bui­ten­speel­dag. Op min­stens dui­zend loca­ties in Neder­land orga­ni­seer­den ouder­co­mi­tés, buurt­ver­e­ni­gin­gen, mid­den­stan­ders en scho­len spel­mid­da­gen. Het Neder­lands Open­lucht­mu­se­um in Arn­hem was zelfs gra­tis toe­gan­ke­lijk voor kinderen.

Bomen klim­men

Het gaat om vrij­wil­li­ge ini­ti­a­tie­ven, zon­der direc­te betrok­ken­heid van Jan­tje Beton, bena­drukt De Vries. „Wij bie­den enkel het plat­form waar orga­ni­sa­to­ren zich aan kun­nen mel­den. Kin­de­ren kun­nen de acti­vi­tei­ten op onze web­si­te terugvinden.”

Ver­der brengt Jan­tje Beton, samen met tv-zen­der Nic­ke­lo­de­on, de dag bij het gro­te publiek onder de aan­dacht. Het aan­tal aan­mel­din­gen groei­de de laat­ste jaren. In 2012 ging het nog om zo’n 750 initiatieven.

Met het orga­ni­se­ren van de Bui­ten­speel­da­gen streeft Jan­tje Beton twee doe­len na: „We wil­len kin­de­ren een gave dag met hun buurt­ge­noot­jes geven en het belang van bui­ten spe­len bij het Neder­land­se publiek onder de aan­dacht brengen.”

Lees ver­der op rd.nl

 

Beeld VidiP­ho­to