Aanpak duivenoverlast Krimpen aan den IJssel „afschuwelijk”Aanpak duivenoverlast Krimpen aan den IJssel „afschuwelijk”

De gemeen­te Krim­pen aan den IJs­sel kampt met dui­ven­over­last in het dorps­cen­trum. De metho­de die Krim­pen don­der­dag wil gaan inzet­ten om de pro­ble­men te ver­hel­pen, vindt inwoon­ster Mari­an­ne de Jong (58) ech­ter „om te huilen.”

Rond win­kel­cen­trum Crim­pen­hof en het Krim­pen­se gemeen­te­huis vlie­gen aar­dig wat dui­ven, geeft De Jong direct toe. Maar zij geniet van de vogels. „Het zijn intel­li­gen­te die­ren. Ik voer ze al twin­tig jaar, want er valt wei­nig eten voor ze te vinden.”

Het gaat vol­gens haar onder meer om gedump­te sier­dui­ven, jon­ge dui­ven en kweek­dui­ven die hun nest niet meer heb­ben kun­nen vin­den. Bij elkaar schar­re­len er zo’n 200 stuks rond, schat ze.

Van­af mor­gen wil de gemeen­te de popu­la­tie ech­ter dras­tisch gaan uit­dun­nen, ont­dek­te De Jong recent. „Inwo­ners van een van de flats heb­ben aan­ge­kaart dat ze er over­last van had­den. Nu heeft de gemeen­te beslo­ten om de dui­ven met schiet­net­ten te pakken.”

Een afschu­we­lij­ke metho­de, vindt de Krim­pen­se. „Ze leg­gen voer neer. Wan­neer al die dui­ven op één hoop zit­ten, schie­ten ze er zo’n net over­heen en til­len dit de lucht in. Ze prop­pen zo al die dui­ven op elkaar, waar­door hun vleu­gel­tjes bre­ken. Daar­na wor­den de vogels waar­schijn­lijk ver­gast. Als ze al niet gestikt zijn.”

Om te hui­len, vindt De Jong. „Dui­ven vor­men onder­deel van Gods schep­ping. Als je zie­ke die­ren laat insla­pen, vind ik dat pri­ma, maar gezon­de die­ren afma­ken van­we­ge poep op je bal­kon, gaat veel te ver.” Voor­al omdat de Lan­de­lij­ke Werk­groep Dui­ven­over­last een dier­vrien­de­lij­ke­re oplos­sing aan­draagt, weet ze. „Die ver­vangt dui­ve­nei­tjes bij­voor­beeld voor kalk­ei­tjes. Zo regu­leer je het aan­tal vogels op een vrien­de­lij­ke manier.”

Lees het hele artikel