Altijd volle bak op Open Dag Verkeerscentrale RotterdamAltijd volle bak op Open Dag Verkeerscentrale Rotterdam

De ver­keers­be­ge­lei­ders van de Ver­keers­cen­tra­le Rot­ter­dam heb­ben don­der­dag 5 april, tij­dens de jaar­lijk­se Open Dag, een maxi­maal aan­tal bezoe­kers in hun wereld inge­wijd. „Lave­ren in het haven­ge­bied is niet toe­ge­staan. Het is ook niet wen­se­lijk voor uzelf, hoor.”

„De Rival hier; wij komen uit de Waal­ha­ven I en gaan naar de Waal­ha­ven IV.” Van­uit de ver­keers­cen­tra­le Rot­ter­dam, op het uiter­ste land­punt­je van de Bot­lek, naast de Geul­ha­ven, kijkt de ver­keers­be­ge­lei­der mee. Hij ziet geen pro­ble­men. „Rival, ga je gang.” Over zijn schou­ders kij­ken bezoe­kers geïn­te­res­seerd toe. Ze nemen deel aan een rond­lei­ding door ver­keers­be­ge­lei­der Luc Ver­mee­ren. Zijn publiek komt gro­ten­deels uit de ple­zier­vaart, slechts een enke­ling vaart beroepsmatig.

VTS ope­ra­tor
Kort ervoor heeft Ver­mee­ren over het werk van ver­keers­be­ge­lei­ders ver­teld. Nu krijgt de werk­vloer een bezoek. Zelf noe­men hij en zijn collega's zich ove­ri­gens VTS-ope­ra­tor, in Engels vak­jar­gon. VTS staat voor ves­sel traf­fic service.
Hun werk kreeg voor het eerst vorm in 1956, met een keten van wal­ra­dars langs de Nieu­we Water­weg. Ver­mee­ren: „Daar is ons hui­di­ge VTS-sys­teem uit voort­ge­ko­men. Wij bege­lei­den nu zo'n 80 zee­sche­pen en 290 bin­nen­vaart­sche­pen per dag.” De infor­ma­tie van de VTS’ers helpt om het ver­keer in de haven gesmeerd te laten ver­lo­pen, legt Ver­mee­ren uit. Van­uit de Ver­keers­cen­tra­le Rot­ter­dam bege­leidt de beman­ning alle vaar­be­we­gin­gen van­af de Van Brie­nen­oord­brug tot voor­bij Maas­sluis. Collega's van de ver­keers­cen­tra­le Hoek van Hol­land moni­to­ren de havens en vaar­we­gen van­af Maas­sluis tot en met de Twee­de Maasvlakte.
Een bezoe­ker vraagt naar de nood­zaak ervan. „Sche­pen heb­ben nu toch AIS?” Klopt, erkent Ver­mee­ren. Maar hoe­wel dit digi­ta­le iden­ti­fi­ca­tie­sys­teem voor de beroeps­vaart ver­plicht is, blijft het een hulp­mid­del, stelt hij. „Je kunt er niet blind op vertrouwen.”

Lees heel het artikel