Concordia Damen bouwt 40 laagwatertankersConcordia Damen bouwt 40 laagwatertankers

Een order van veer­tig exact dezelf­de bin­nen­vaart­tan­kers, in één serie. Die heeft Con­cor­dia Damen nu in zijn por­te­feuil­le zit­ten. Erg mooi, erkent tech­nisch direc­teur Bert Duij­zer (43) van Con­cor­dia Damen. „We zijn er blij mee. Bij mijn weten is het de eer­ste keer in de bin­nen­vaart­ge­schie­de­nis dat een werf zo’n gro­te order krijgt.”

In 2019 kwam Con­cor­dia Damen voor het laatst groot in het nieuws, toen het zwa­re­la­ding­schip Black Mar­lin, bela­den met 18 binnenvaartcasco’s voor de Wer­ken­dam­se werf, in Rot­ter­dam aankwam.

Kor­te tijd later moest een team onder lei­ding van tech­nisch direc­teur Bert Duij­zer aan de bak met een nog gro­te­re order: de bouw van 40 LNG-elek­trisch aan­ge­dre­ven bin­nen­vaart­tan­kers. Ze moe­ten gaan varen voor Shell.

Die voor­be­rei­din­gen von­den toen nog in het diep­ste geheim plaats. „Aan het voor­werk hier­aan heb ik de laat­ste ander­half jaar drie­kwart van mijn werk­tijd besteed.”

 

Cen­do Liner
Aan de order val­len, naast de onge­ken­de omvang, twee din­gen op: de voort­stu­wing en het ont­werp. Met de bouw van het die­selek­tri­sche cts Sen­do Liner, in 2019 door KNVTS uit­ge­roe­pen tot Schip van het Jaar, had Con­cor­dia Damen met bei­de de nodi­ge erva­ring opgedaan.

Duij­zer: „Bij het teke­nen van dit schip heb­ben we een aan­tal zaken over­ge­no­men van dat ont­werp, maar dan afge­stemd op de wen­sen van de hui­di­ge klant.” Die wen­sen zorg­den voor de nodi­ge wij­zi­gin­gen. „Daar­mee is dit dan wel echt een heel ander project.”

 

MAN-moto­ren
Een belang­rijk ver­schil is dat deze sche­pen geen die­sel- maar LNG-aan­ge­dre­ven gene­ra­tor­sets krij­gen. Die gene­ra­tors, die de elek­tro­mo­to­ren van de twee schroef­as­sen aan­drij­ven, gaat MAN Rol­lo in Zoe­ter­meer leveren.

Deze motor­le­ve­ran­cier voor de indu­stri­ë­le en mari­tie­me sec­tor, onder­deel van Pon Hol­dings, levert moto­ren van de Duit­se vracht­wa­gen- en machi­ne­fa­bri­kant MAN. Duij­zer: „MAN bouwt al lan­ger moto­ren die op LNG draai­en. Die­zelf­de moto­ren gaan straks in de door ons gebouw­de tan­kers als gene­ra­to­ren dienen.”

Per stuk kun­nen de LNG-gene­ra­tor­sets maxi­maal 495 ekW opwek­ken. Als ach­ter­wacht krijgt ieder schip een MAN Rol­lo-die­sel­ge­ne­ra­tor­set van 277 ekW aan boord.

 

Bulbste­ven
De gene­ra­to­ren komen voor op het schip, met direct daar­ach­ter de enor­me LNG-tank (60 m³) die ze van brand­stof voorziet.

Duij­zer: „De sche­pen krij­gen een vrij vol­le kop, met een bol­vor­mi­ge boeg. Ver­ge­lijk­baar met de bulbste­ven van een zee­schip. Zo’n boeg heeft even veel weer­stand als een nor­ma­le spit­se kop, maar geeft wel meer volu­me. Door daar de gene­ra­to­ren en LNG-tank te plaat­sen, komt het schip in bij­na alle con­di­ties vlak te lig­gen. Hier­door kan het lan­ger door­va­ren bij laagwater.”

Dit laat­ste was een belang­rij­ke eis. „Naar ver­wach­ting zul­len we de komen­de jaren ten­slot­te steeds meer met laag­wa­ter te maken gaan krijgen.”

 

Lees ver­der op schuttevaer.nl:

„We hou­den genoeg capa­ci­teit over voor ande­re orders.”