Behoedzaam varen over harde rotsgrondBehoedzaam varen over harde rotsgrond

Het his­to­risch lage water­stan­den hiel­den in de zomer van 2022 de bin­nen­vaart­sec­tor in hun ban. Schip­pers­echt­paar Arie en Nel­ly Ver­heij (bei­den 44) uit Wer­ken­dam deel­de daar­om via mij enke­le weken zijn erva­rin­gen. Op 24 augus­tus ver­scheen deel 1: „Voor de kor­te ter­mijn is dit leuk.”

Nor­maal gespro­ken kan ons schip, de Johanna‑M, 3262 ton (bij­na 3,3 mil­joen kilo) aan vracht ver­voe­ren. Bij­voor­beeld kolen, vee­voer of schroot van­uit Rot­ter­dam naar een loca­tie in Duits­land en terug.

Door de lage water­stan­den kun­nen we ons schip al enke­le maan­den niet meer hele­maal vol­la­den. Ster­ker, vori­ge week kon maar één vijf­de van het tota­le laad­ver­mo­gen mee: zo’n 700 ton kolen, voor een gro­te elek­tri­ci­teits­cen­tra­le bij Mann­heim. Dat was gezien de water­stand in de Rijn het maximum.

Slag in de lucht

Met zo wei­nig lading rea­geert een schip in las­ti­ge situ­a­ties heel anders dan nor­maal. Dat komt door­dat ze veel hoger ligt. Zelfs iets hoger dan leeg. Dat zit zo: leeg steekt ons schip op haar diep­ste punt 1,50 meter in het water. Dat is ach­ter­op, bij de schroef, door het gewicht erbo­ven: denk aan de hoofd­mo­tor, de brand­stof­tanks en de opbouw.

Om zo veel moge­lijk te kun­nen laden, moet de mees­te vracht vóórin komen. Met 700 ton voor­in ligt het schip recht, met een diep­gang van zo’n 1,40 meter. Maar de scheeps­schroef van 1,80 meter hoog steekt dan nog ver­der boven water uit dan bij leeg varen. Hier­door neemt ze veel lucht mee, in plaats van water.

Dit maakt het manoeu­vre­ren en afrem­men las­ti­ger, want de lading weegt óók mee. Zeker ach­ter­uit­slaan is dan een pro­bleem: daar­voor kun­nen we alleen de boeg­schroef, voor­op, gebrui­ken. Maar die heeft veel min­der kracht.

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

Nage­noeg alle schip­pers varen nu veel rus­ti­ger om de water­ver­plaat­sing tegen te gaan. Als we veel gas geven, trekt de schroef het schip omlaag.