„Binnenvaartschip ideale voortrekker van brandstofcel”„Binnenvaartschip ideale voortrekker van brandstofcel”

Om de finan­cie­ring van elek­trisch varen te ver­ge­mak­kelij­ken, werkt de Arn­hem­se brand­stof­cel­pro­du­cent Nedstack mee aan de komst van lea­se­con­cep­ten. Appli­ca­tie­be­heer­der Jog­chum Bruins­ma: „De schip­per huurt hier­bij naar eigen behoef­te brand­stof­cel­ge­ne­ra­tor­sets. Of accu­con­tai­ners voor kor­te vaarroutes.”

 

Hier­door blijft de bin­nen­vaart­on­der­ne­mer kost­ba­re inves­te­rin­gen bespaard, ver­klaart Bruins­ma. ‘Én hij kan flexi­bel kie­zen uit instal­la­ties die het beno­dig­de voort­stu­wings­ver­mo­gen moe­ten opwekken.’

In de bin­nen­vaart­sec­tor is veel inte­res­se voor emis­sie­loos trans­port, stelt hij. Brand­stof­cel­len op water­stof kun­nen hier­in voor­zien: met water­stof wekt zo’n cel elek­tri­ci­teit en warm­te op, hele­maal zon­der scha­de­lij­ke uit­stoot. Er komt alleen schoon water vrij.

 

Ide­a­le voortrekker
Bruins­ma: „Weke­lijks klop­pen varen­de onder­ne­mers bij ons aan voor infor­ma­tie over de moge­lijk­he­den hier­van.” Om water­stof als brand­stof te kun­nen gebrui­ken, moet het gas wel breed beschik­baar zijn.

 

Dat is nu nog een pijn­punt, weet Bruins­ma. Het scheelt dat de Euro­pe­se Com­mis­sie veel aan­dacht heeft voor de kan­sen van water­stof voor onder meer een scho­ne bin­nen­vaart. Bruins­ma: „Logis­tiek en tech­nisch gezien zou de bin­nen­vaart de ide­a­le voor­trek­ker zijn voor de mari­tie­me toe­pas­sing van water­stof en brand­stof­cel­len. Ver­ge­le­ken met zee­sche­pen, varen bin­nen­vaart­sche­pen veel kor­te­re afstan­den en vra­gen min­der vermogen.”

 

Boven­dien is geen wereld­wijd net­werk van water­stof­bun­ker­sta­ti­ons nodig voor de bin­nen­vaart: een regi­o­naal opge­zet­te bun­ker­in­fra­struc­tuur is al voldoende.

In the­o­rie zou het bin­nen vier jaar zover kun­nen zijn: het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat, de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de Duit­se deel­staat Noor­drijn-West­fa­len wer­ken onder de noe­mer RH2INE aan een water­stof­ke­ten die in 2024 ope­ra­ti­o­neel moet zijn. Dit gebeurt in samen­wer­king met de pro­vin­cie Gel­der­land, ver­schil­len­de havens en ande­re marktpartijen.

 

Prij­zig
Prin­ci­pi­ë­le voor­waar­de is wel, dat de te bou­wen water­stof­pro­duc­tie­sta­ti­ons groe­ne water­stof leve­ren, gepro­du­ceerd uit water met wind- of zon­ne-ener­gie. De gebrui­ke­lij­ke fos­sie­le water­stof komt name­lijk uit aard­gas of kolen. Voor­lo­pig is groe­ne water­stof ech­ter prij­zig. Bruins­ma: „Op de lan­ge ter­mijn is het nood­za­ke­lijk dat groe­ne water­stof tegen een con­cur­re­ren­de prijs langs de belang­rijk­ste scheeps­rou­tes en in havens beschik­baar komt.”

Lees het arti­kel ver­der via de web­si­te van Schut­te­vaer.