COC-demonstratie Krimpen niet het einde. „Misschien het begin daarvan.”COC-demonstratie Krimpen niet het einde. „Misschien het begin daarvan.”

Als het aan de Rot­ter­dam­mer Leon Hout­za­ger (34) ligt, bete­kent de demon­stra­tie van zater­dag in Krim­pen aan den IJs­sel niet het ein­de van zijn actie. Homo­be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie COC beleg­de het pro­test zater­dag tegen de visie op „de schep­pings­or­de” van ds. A. Kort van de Oud Gere­for­meer­de Gemeen­ten in Neder­land (OGGiN). Hout­za­ger: „Waar we hier voor staan, speelt op heel veel plaat­sen in de Biblebelt.”

Voor het gemeen­te­huis in Krim­pen is het druk, deze zater­dag­mid­dag. Ter­wijl agen­ten een oog­je in het zeil hou­den, staat het plein voor het gemeen­te­huis vol met men­sen. Velen dra­gen regen­boog­vlag­gen. Boven op de trap­pen voor het gemeen­te­huis staan de spre­kers van deze mid­dag al klaar: de voor­zit­ters van COC Neder­land en de afde­ling Rot­ter­dam, Twee­de Kamer­le­den van D66, PvdA en Groen­Links, bur­ge­mees­ter M. W. Vroom en oud-Krim­pe­naar Leon Houtzager.

Van­we­ge de afstands­re­gels die­nen de kleu­rig uit­ge­dos­te demon­stran­ten op stip­pen te staan. De vele omstan­ders, veel­al Krim­pe­na­ren, hou­den uit de los­se pols de ver­eis­te afstand. Niet alle agen­ten zijn er ove­ri­gens voor de vei­lig­heid: ook het poli­tie­net­werk Roze in Blauw steunt de demonstratie.

Brief

Aan­lei­ding voor de demon­stra­tie vormt een brief die ds. Kort maart 2020 aan het col­le­ge en gemeen­te­raad van Krim­pen aan den IJs­sel schrijft, van­we­ge de Covid-19-pan­de­mie. Hier­in ver­klaart hij zijn steun aan de coron­a­maat­re­ge­len, en bedankt hij het gemeen­te­be­stuur voor diens „zorg en lei­ding”. Hij schrijft ver­der in de pan­de­mie Gods straf­fen­de hand te zien. Naast een ker­ke­lij­ke refor­ma­tie ziet hij daar­om ook beke­ring van de over­heid als nood­za­ke­lijk: „Het leven in pril­le aan­vang ver­dient alle bescher­ming. De prak­tijk van eutha­na­sie moet ophou­den, de zon­dag niet lan­ger ont­hei­ligd, de roe­pen­de zon­den die tegen de schep­pings­or­de indrui­sen, die­nen uitgebannen.”

Aan­gif­te

Het voor­ma­lig Krim­pen­se VVD-bur­ger­raads­lid Leon Hout­za­ger krijgt de ver­trou­we­lij­ke brief door­ge­speeld. De zin­sne­de over de schep­pings­or­de, die hij als een ver­oor­de­ling van onder meer homo­sek­su­a­li­teit opvat, valt bij hem ver­keerd. Voor­al omdat ds. Kort, na zijn oproep, een zwaar­der oor­deel stelt te vre­zen als de over­heid zal wei­ge­ren „het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst.”

Hout­za­ger, vice­voor­zit­ter van COC Rot­ter­dam, doet daar­om aan­gif­te van dis­cri­mi­na­tie tegen de pre­di­kant van het als de ”Mier­as­kerk” bekend­staan­de gebeds­huis van de oud gere­for­meer­de gemeen­te in Neder­land in Krim­pen aan den IJssel.

Pro­test

Zowel de gewraak­te pas­sa­ges uit de brief als Hout­za­gers pro­tes­ten erte­gen doen lan­de­lijk veel stof opwaai­en. Het open­baar minis­te­rie oor­deelt in sep­tem­ber ech­ter dat de bewoor­ding van ds. Kort bin­nen de kaders van de grond­wet­te­lij­ke vrij­heid van gods­dienst en menings­ui­ting vallen.

Eind febru­a­ri van dit jaar trekt een uit­zen­ding van het BNN­VA­RA-pro­gram­ma #BOOS gro­te aan­dacht. Hout­za­ger pro­beert hier­in, opnieuw ver­geefs, een reac­tie te krij­gen van de Krim­pen­se voorganger.

Hout­za­ger ver­wijt ds. Kort niet met hem in gesprek te wil­len. Ds. Kort heeft vori­ge week ech­ter in een schrif­te­lij­ke reac­tie laten weten niet recht­streeks te zijn bena­derd door Leon Houtzager.

 

Lees ver­der op rd.nl:

„Ik heb hier ooit met tien ande­ren de regen­boog­vlag gehe­sen. Nu zijn we met honderden.”