Gasloos bad Barendrecht zit nog even gebakkenGasloos bad Barendrecht zit nog even gebakken

Niet elk zwem­bad bib­bert om de extre­me ener­gie­prij­zen. Tot eind 2023 zit onder meer het Inge de Bruijn Zwem­bad in Barend­recht er warm­pjes bij. Voor het jaar erop zet mana­ger John van den Burg zich schrap.

Een omval­len­de ener­gie­le­ve­ran­cier leek eind vorig jaar slecht nieuws voor het Inge de Bruijn Zwem­bad. Toch viel het hard mee, meldt direc­teur Van den Burg (63). „We kon­den instap­pen in een bestaan­de col­lec­ti­vi­teits­re­ge­ling voor zwem­ba­den.” Die rege­ling, lopend via zwem­ba­den­ex­ploi­tant annex dienst­ver­le­ner Sport­fond­sen Neder­land, ein­digt per ingang van 2024.

Van den Burg: „De ener­gie­re­ke­ning maakt nu 20 pro­cent van onze exploi­ta­tie­kos­ten uit. Bij de hui­di­ge ener­gie­prij­zen, meer dan drie keer hoger, zou dat meer dan 40 pro­cent zijn.”

John van den Burg van het Inge de Bruijn­zwem­bad in Barend­recht. beeld RD, Anton Dommerholt

Een zwem­bad­ma­na­ger uit Hulst sprak begin sep­tem­ber van een stij­ging van 70.000 naar 250.000 euro per jaar tegen­over RTL Nieuws. Drie op de tien open­ba­re zwem­ba­den zul­len die stij­ging niet over­le­ven, schat­ten zwem­bond KNZB en sport­koe­pel NOC*NSF des­tijds in. In reac­tie op de lui­den­de nood­klok­ken maak­te het rijk drie weken gele­den 207 mil­joen euro vrij voor compensatie.

Grote verbruiker

Die heeft het Barend­recht­se bad –dat jaar­lijks zo’n 150.000 zwem­gas­ten ont­vangt– nu niet nodig. Zon­der vast con­tract had het zwem­bad er moge­lijk van kun­nen pro­fi­te­ren, maar de cri­te­ria zijn nog ondui­de­lijk. Van den Burg: „We zijn in 1999 gepri­va­ti­seerd. De gemeen­te bleef hier­bij eige­na­res van het pand, wat voor de mees­te open­ba­re zwem­ba­den geldt. Maar in 2013 heeft Barend­recht het con­tract met de toen­ma­li­ge exploi­tant niet verlengd.”

In plaats hier­van werd ze zelf vol­le­dig aan­deel­hou­der. Het zwem­bad kreeg hier­bij de naam van de vier­vou­dig Olym­pisch zwem­kam­pi­oe­ne Inge de Bruijn uit Barend­recht. Van den Burg: „We zijn wel een bv geble­ven; de orga­ni­sa­tie­struc­tuur ver­an­der­de niet. We moe­ten op eigen benen staan, met behulp van een jaar­lijk­se exploi­ta­tie­bij­dra­ge. We kun­nen dus fail­liet gaan. Wel wil de gemeen­te ons als voor­zie­ning graag in stand hou­den, natuurlijk.”

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

Groot voor­deel van de ver­an­de­ring in 2013 is de ver­duur­za­mings­slag die het zwem­bad vijf jaar later maak­te. Van den Burg: „De gemeen­te wil­de in 2030 ener­gie­neu­traal zijn. Ze is daar­om met ons gaan over­leg­gen. Wij zijn een gro­te ener­gie­ver­brui­ker, dus bij ons was veel winst te behalen.”