Ander werk kiezen biedt kansenAnder werk kiezen biedt kansen

Op zoek naar ander werk? Staar je niet blind op je cv, advi­seert loop­baan­coach Bas­ti­aan Stolk (34). „In het onder­wijs, de zorg en de it-sec­tor is zoveel vraag naar men­sen, dat bedrij­ven lie­ver kij­ken naar iemands moge­lijk­he­den dan naar zijn diploma.”

 

Sinds het uit­bre­ken van de corona­cri­sis zijn veel werk­ne­mers onze­ker over hun baan. Stolk, afwis­se­lend in Gou­da en Sliedrecht actief onder de vlag van het lan­de­lij­ke bureau Van Dam Loop­baan­be­ge­lei­ding, merkt het aan de toe­ge­no­men vraag naar coa­ching. „We zien een heel dui­de­lij­ke trend dat men­sen zich her­o­ri­ën­te­ren op hun hui­di­ge werk.”

 

Onze­ker­heid

Dit bleek al tij­dens de eer­ste intel­li­gen­te lock­down, van­af half maart tot begin juli. „Men­sen die in die tijd van­uit huis hun werk deden, gebruik­ten de uit­ge­spaar­de reis­tijd om met mij in gesprek te gaan. Ze lie­pen er tegen­aan dat de toe­komst van hun con­tract onze­ker was en wil­den hun ont­slag vóór zijn.”

Tij­dens een loop­baan­tra­ject brengt Stolk in pak­weg zes gesprek­ken met zijn klant diens com­pe­ten­ties, werk­er­va­ring en per­soon­lij­ke kwa­li­tei­ten in beeld. „Dit geeft hem of haar hel­der­heid over de te maken keu­zes. Soms blijkt dat men­sen hele­maal op hun plaats zit­ten, ande­re keren zien ze wat beter bij hen zou passen.”

De kos­ten van zo’n tra­ject val­len voor par­ti­cu­lie­ren trou­wens mee: bij de belas­ting­aan­gif­te kun je alles boven het drem­pel­be­drag van 250 euro als scho­lings­kos­ten opvoeren.

 

Gerich­te aanpak

Dat men­sen ver­vol­gens heel gericht naar een baan op zoek kun­nen gaan, levert werk­ge­vers vol­gens Stolk meer op dan die laat­sten vaak door­heb­ben. „Ik merk vaak dat bedrij­ven werk­ne­mers zon­der een dui­de­lij­ke reden heb­ben aangenomen.

De lei­ding­ge­ven­de ging dan voor­al af op zijn eer­ste indruk en op het cv (cur­ri­cu­lum vitae, levens­loop) van de sol­li­ci­tant. Maar dit zegt niets over de per­soon zelf en zijn com­pe­ten­ties voor de baan in kwes­tie. Dat een werk­ne­mer ver­vol­gens soms vast­loopt in zijn func­tie, snap ik wel.”

Lees ver­der: Ander werk kie­zen biedt kan­sen (via Issuu.com) of lees ver­der op Digi­bron.