Fors lager waterpeil in Gouda dichterbijFors lager waterpeil in Gouda dichterbij

Ondanks ver­hit ver­zet van loka­le orga­ni­sa­ties en bezorgd­heid bij inwo­ners lij­ken de Goud­se coa­li­tie­par­tij­en het col­le­ge­voor­stel voor een for­se water­peil­ver­la­ging in een deel van de weg­zin­ken­de bin­nen­stad te steu­nen. Dit bleek maan­dag­avond tij­dens een commissievergadering.

Oppo­si­tie­par­tij­en blij­ven aar­ze­len. „Onze frac­tie zou het wat min­der rigou­reus wil­len”, zegt SGP-raads­lid Jac­ques Rozendaal.

 

Zak­ken

Het water staat de stad aan de lip­pen. „Niets doen is geen optie”, ver­woord­de VVD-bur­ger­raads­lid Kevin de Jon­ge ieders gevoe­len. Ver­vol­gens lie­pen de menin­gen uit­een. Het Goud­se col­le­ge en water­schap Rijn­land zien maar één bes­te optie: het groot­ste risi­co­ge­bied van de bin­nen­stad –de Turf­markt, de Zeugs­traat en de Jeru­za­lem­straat– afdam­men en daar in vijf jaar tijd staps­ge­wijs het peil met 25 cen­ti­me­ter ver­la­gen. Dit gehe­le com­par­ti­ment, inclu­sief rio­le­ring, moet ver­vol­gens voort­aan met de bodem meezakken.

 

Fel ver­zet

De Water­al­li­an­tie, een ver­bond van Goud­se ver­e­ni­gin­gen, strijdt hier fel tegen. Ze vreest onher­stel­ba­re scha­de aan de vele his­to­ri­sche pan­den. In een breed ver­sprei­de actie­fol­der bepleit ze een water­peil­ver­la­ging in de gehe­le stads­boe­zem, van tien cen­ti­me­ter. Dit zou tijd geven om een duur­za­me oplos­sing te beden­ken, stel­de woord­voer­der Schil­peroort woens­dag in het Refor­ma­to­risch Dagblad.

 

Lees ook: Peil­ver­la­ging Gou­da: dé oplos­sing of opmaat naar Gro­ning­se toestanden?

 

Ver­tra­gings­tac­tiek

Wet­hou­der Hil­de Nie­zen (Groen­Links) ziet ech­ter niets in een ver­tra­gings­tac­tiek. „We heb­ben zes jaar onder­zoek gedaan naar alle opties, en heb­ben een enor­me hoe­veel­heid stuk­ken om ons stand­punt te onder­bou­wen. Het is goed om vra­gen te stel­len bij een voor­stel maar uit­ein­de­lijk moet je een besluit nemen.” Hoog­heem­raad Sjaak Lan­ge­slag van Rijn­land sloot zich hier­bij aan. „De water­over­last in de bin­nen­stad gaat naar ver­wach­ting enorm toe­ne­men. We weten genoeg om een besluit te kun­nen nemen.”

 

Scha­de­re­ge­ling

De geop­per­de peil­ver­la­ging in de gehe­le stads­boe­zem ziet Nie­zen niet zit­ten. „Dan kan er scha­de ont­staan aan alle gebou­wen op een hou­ten paal­fun­de­ring in de bin­nen­stad én hon­der­den gebou­wen met een hou­ten paal­fun­de­ring daar­bui­ten.” In en om het com­par­ti­ment staan zes­tig gebou­wen op hou­ten palen.

 

Lees ver­der: Heet hang­ij­zer blijft de poten­ti­ë­le scha­de aan genoem­de panden.