Nieuwe voorzitter CBOB: „Zondagsarbeid mag nooit verplichting voor schippers worden”Nieuwe voorzitter CBOB: „Zondagsarbeid mag nooit verplichting voor schippers worden”

Tijd voor rust en fami­lie­con­tact moet ook in de eco­no­mi­sche reces­sie de aan­dacht van schip­pers blij­ven hou­den. Dat vindt de dins­dag benoem­de voor­zit­ter Mar­co Oos­ter­wijk van de Chris­te­lij­ke Bond van Onder­ne­mers in de Bin­nen­vaart (CBOB).”

 

Stel­li­ge uit­spra­ken wil Oos­ter­wijk (43) tij­dens het gesprek niet doen als het gaat over zijn voor­ne­mens als voor­zit­ter van de CBOB. Even­min wat betreft zijn rol die hier­mee samen­hangt als toe­kom­stig bestuurs­lid bin­nen bin­nen­vaart­bran­che­ver­e­ni­ging BLN-Schut­te­vaer. De voor­ma­li­ge schip­pers­bond CBOB maakt hier als leden­groep onder­deel van uit. Oos­ter­wijk: „Ik sta aan het begin. Eerst wil ik zorg­vul­dig mijn func­tie als voor­zit­ter ver­ken­nen en vormgeven.”

 

Orthodox

Zelf heeft de SGP-wet­hou­der van de gemeen­te Rid­der­kerk –daar­voor was hij dat in zijn woon­plaats Krim­pen aan den IJs­sel– een klas­siek chris­te­lij­ke visie op de zon­dags­rust, als lid van de oud gere­for­meer­de gemeen­te in Neder­land. Offi­ci­eel staat de CBOB daar ook voor. „Maar de ach­ter­ban is breed. Onze leden kie­zen aller­lei ver­schil­len­de manie­ren om de zon­dag in te vul­len. Een deel hier­van vaart zeven dagen per week, ande­ren wil­len dat juist niet. In elk geval maken we ons er hard voor dat zon­dags­ar­beid nooit een ver­plich­ting voor schip­pers zal worden.”

 

Wethouder

Bin­nen de breed­te van de zoge­he­ten leden­groep bin­nen BLN-Schut­te­vaer, en straks als BLN-bestuurs­lid, wil Oos­ter­wijk ver­bin­den. „Ik wil mij die­nend opstel­len. Ik ben nu voor­zit­ter van een bre­de ach­ter­ban, nie­mand uit­ge­zon­derd. Voor mij is dat niet nieuw; ik heb een soci­aal hart. Samen ont­dek­ken wat elkaar ver­bindt, lukt bij­na altijd. Dat deed ik eer­der als SGP-raads­lid in Krim­pen aan den IJs­sel, en sinds ik wet­hou­der ben zeker. Dat wil ik nu ook gaan doen bin­nen de CBOB, bin­nen BLN en als bestuurs­lid rich­ting de overheid.”

 

Lees heel het arti­kel.