Rotterdam krijgt ”Haven Havo”Rotterdam krijgt ”Haven Havo”

De Rot­ter­dam­se haven­be­drij­ven zit­ten te sprin­gen om slim­me doe­ners: VMBO-men­ta­li­teit op HAVO-niveau. Om aan deze steeds ster­ke­re vraag te vol­doen, ope­nen de STC Group en het Cal­vijn Vree­wijk Lyce­um komend school­jaar geza­men­lijk een zoge­noem­de Haven Havo in Rotterdam.

Niet alleen haven­be­drij­ven rea­ge­ren enthou­si­ast op dit ini­ti­a­tief, stelt pro­ject­lei­der Mar­cel Zwol­le. ‘De inschrij­ving mogen we pas in maart ope­nen, maar op één open dag in novem­ber heb­ben we al 18 namen van geïn­te­res­seer­de leer­lin­gen geno­teerd. Uit­gaan­de van 25 leer­lin­gen per klas ver­wacht ik dat we in sep­tem­ber met twee klas­sen kun­nen starten.'

Als de inte­res­se nog gro­ter blijkt, volgt er een leer­lin­gen­stop bij maxi­maal drie klas­sen. Zwol­le: ‘We moe­ten het zelf wel kun­nen blij­ven bijbenen.'

De komst van de Haven Havo komt niet uit de lucht val­len, vol­gens de pro­ject­lei­der. ‘Bij over­leg met haven­be­drij­ven mer­ken we dat zij steeds meer behoef­te heb­ben aan doe­ners die goed kun­nen leren. Die heb­ben ze nodig van­we­ge de steeds toe­ne­men­de robo­ti­se­ring en auto­ma­ti­se­ring. Denk aan onbe­mand varen­de sche­pen, hijs­kra­nen die zelf­stan­dig sche­pen vol­la­den en de auto­ma­ti­se­ring van de containerdistributie.'

Het ont­wik­ke­len en ver­be­te­ren van de inge­wik­kel­de tech­niek die hier­voor nodig is, vraagt om men­sen met een hoger ken­nis­ni­veau. Zwol­le: ‘De tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen, qua auto­ma­ti­se­ring, gaan razend­snel. De vraag naar per­so­neel dat hier­mee kan omgaan zal dus op kor­te ter­mijn toe­ne­men, naar verwachting.'

Lees heel het artikel