China slokt alle kennis en opdrachten opChina slokt alle kennis en opdrachten op

Als Euro­pa en haar lid­sta­ten niet ingrij­pen, kan Chi­na bin­nen zes jaar de Euro­pe­se scheeps­bouw­sec­tor en diens toe­le­ve­ran­ciers de dood­steek geven. Hier­voor waar­schuwt mana­ging direc­tor Roel de Graaf van belan­gen­or­ga­ni­sa­tie Nether­lands Mari­ti­me Tech­no­lo­gy (NMT). ‘We zijn te lang te naïef geweest.’

De Graaf (61) is bezorgd. Opper­vlak­kig gezien lijkt het sinds kort voor­zich­tig de goe­de kant op te gaan met de leden van NMT, een net­werk waar 95% van de scheeps­wer­ven, toe­le­ve­ran­ciers en dienst­ver­le­ners in Neder­land deel van uit­maakt. Maar schijn bedriegt.

De cri­sis begon voor de sec­tor pas echt rond 2014, dank­zij de lan­ge loop­tijd van nieuw­bouw­or­ders. In 2017 bereik­te de order­in­ta­ke een diep­te­punt. Toch, als je naar de omvang van de cri­sis kijkt, zijn er rela­tief wei­nig scheeps­wer­ven omge­val­len, vindt De Graaf. Het aan­tal arbeids­plaat­sen in de sec­tor daal­de licht: van 32.000 in het begin van 2014 naar 28.000 FTE aan het ein­de van 2017. ‘Sinds vorig jaar zien we een licht her­stel, dat ook in het eer­ste kwar­taal van 2019 door­zet.’ Maar meer dan een licht her­stel lijkt er niet te komen. En dat baart De Graaf zor­gen. ‘De omzet is tij­dens de cri­sis har­der gedaald dan het aan­tal arbeids­plaat­sen en de winst nog veel har­der. De bedrij­ven heb­ben hier­door geen vet meer op de botten.
Ter­wijl de situ­a­tie sinds 2018 maar héél licht ver­be­tert. De winst­ge­vend­heid laat zeer te wen­sen over.’

Uit­stel
Beter een mage­re groei dan hele­maal niets, weet De Graaf. Maar hij ziet don­ke­re wol­ken. Wat de toe­komst voor de Euro­pe­se scheeps­bouw­in­du­strie betreft, althans.

Lees heel het arti­kel.