„Zieke zeelui als paria’s behandeld”„Zieke zeelui als paria’s behandeld”

De coron­a­pan­de­mie trekt een zwa­re wis­sel op opva­ren­den van zee­sche­pen. Niet alleen omdat hun rede­rij­en hen –gezond of niet– aan boord hou­den. Veel lan­den, ook wes­ter­se, wei­ge­ren medi­sche behan­de­ling aan zie­ke zee­lui. „Als­of ze paria’s zijn.”

 

In nor­ma­le tij­den krijgt de Radio Medi­sche Dienst (RMD) gemid­deld twin­tig hulp­aan­vra­gen per week bin­nen. Momen­teel heb­ben de RMD-art­sen het „sig­ni­fi­cant druk­ker” dan nor­maal, merkt Van der Leer. Door de coron­a­pan­de­mie. De art­sen zijn hier­bij –nog meer dan gewoon­lijk met deze doel­groep– aan han­den en voe­ten gebonden.

 

Evacuatie

Als een schip mid­den op de oce­aan vaart, is een zie­ken­huis­op­na­me nor­ma­li­ter al onhaal­baar. De com­mu­ni­ca­tie tus­sen het schip en de RMD-arts ver­loopt per mari­foon, (satelliet)telefoon of e‑mail. Van der Leer: „De arts moet hier­bij de juis­te infor­ma­tie zien los te peu­te­ren, een werk­di­a­gno­se stel­len en een behan­de­ling inzet­ten. Zon­der de pati­ënt daad­wer­ke­lijk gezien te heb­ben.” De ver­plich­te scheepsapo­theek aan boord voor­ziet hier­bij in de beno­dig­de genees‑, ver­pleeg- en verbandmiddelen.

Als de pati­ënt er zo ern­stig aan toe is dat hij voor behan­de­ling naar de wal moet, kan de dienst­doen­de RMD-arts beslui­ten hem te eva­cu­e­ren. Vóór de corona­cri­sis kwam dit regel­ma­tig voor. „Gemid­deld één tot twee keer per dienst­week.” Nor­ma­li­ter is zo’n eva­cu­a­tie bui­ten Neder­land­se wate­ren al las­tig: het schip moet bin­nen het vlieg­be­reik van een heli­kop­ter varen. Ver­der moet het land bin­nen wiens zee­gren­zen het schip vaart hier­toe een heli­kop­ter beschik­baar heb­ben. Niet over­al heb­ben over­he­den der­ge­lij­ke faci­li­tei­ten te bieden.

 

Vliegafstand

Maar momen­teel stui­ten zie­ke sche­pe­lin­gen wereld­wijd per defi­ni­tie op een muur. Ook als hun schip bin­nen vlieg­af­stand van de wal vaart. Of zelfs gewoon aan de kade ligt aan­ge­meerd. Van der Leer: „Het lukt bij­na niet om opva­ren­den met bij­voor­beeld pijn­klach­ten in de borst­streek, een been­wond of een kaak­ont­ste­king naar een zie­ken­huis te krij­gen. Alleen voor de ingrij­pend­ste geval­len geldt een uit­zon­de­ring. Voor de rest pro­be­ren wij alles tele­fo­nisch te doen, nog meer dan anders.”

 

Lees heel het arti­kel.