Binnenvaartpastor: „Veel schippers merken zegen van onze online diensten”Binnenvaartpastor: „Veel schippers merken zegen van onze online diensten”

Even­als aal­moe­ze­nier Van Wel­ze­nes (vori­ge week in deze mini­se­rie) merkt ds Dirk Meij­vo­gel (52) van de PKN-werk­groep Pas­to­raat Bin­nen­vaart een ver­hoog­de belang­stel­ling voor zijn live uit­ge­zon­den kerk­dien­sten van­uit zijn tij­de­lij­ke gemeen­te in Berg­am­bacht. ‘Veel men­sen die ooit in de kerk teleur­ge­steld zijn geraakt, heb­ben toch een hun­ke­ring naar God, en zoe­ken in deze cri­sis naar steun.’

 

Het lijst­je aan gevol­gen van de corona­cri­sis voor de ach­ter­ban van het Bin­nen­vaart­pas­to­raat stemt Meij­vo­gel in eer­ste instan­tie treu­rig. De zon­dag­se dien­sten in Duis­burg en Mann­heim zijn uit de agenda’s geschrapt en meer­de­re soci­a­le acti­vi­tei­ten, waar veel schip­pers­ge­zin­nen naar uit­ke­ken, heeft het Bin­nen­vaart­pas­to­raat nood­ge­dwon­gen moe­ten afge­las­ten: de Bible Out­door Days in de Arden­nen (eind maart), het Jon­ge­ge­zin­nen­week­ein­de in Har­den­berg (begin april), het Hemel­vaarts­week­ein­de voor jon­ge­ren in Fries­land (eind mei) en het voor­jaars­week­ein­de in Hat­tem (eind juni). Ook de Bin­nen­vaart­ont­moe­tings­dag in sep­tem­ber, jaar­lijks samen met de CBOB geor­ga­ni­seerd, gaat waar­schijn­lijk niet door.

 

Praatje

Pas­to­ra­le bezoe­ken staan even­eens op een laag pit­je. „We kun­nen nu niet spon­taan bij men­sen aan boord stap­pen voor een praat­je. Als de schip­per erom vraagt, zijn wij wel bereid om te komen. Bij­voor­beeld bij een onge­luk, bij een sterf­ge­val of als iemand in de knoop zit.” Tege­lij­ker­tijd ziet Meij­vo­gel posi­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen. „Er kij­ken veel meer men­sen met de dien­sten in Berg­am­bacht mee dan nor­maal. Ik weet niet hoe­veel pro­cent daar­van uit de bin­nen­vaart komt, ieder­een die wil kan ten­slot­te mee­kij­ken. Maar ik krijg wel veel reac­ties van varenden.”

 

Bezoekers

Als inte­rim-pre­di­kant in de gere­for­meer­de PKN-gemeen­te van Berg­am­bacht (Zuid-Hol­land) preekt hij nor­maal voor onge­veer 180 bezoe­kers. Uit­gaan­de van de groot­te van deze (kin­der­rij­ke) gezin­nen zou je zo’n zes­tig weer­ga­ven per uit­ge­zon­den dienst ver­wach­ten. De vie­rin­gen trek­ken ech­ter tus­sen de 350 en 850 weer­ga­ven per keer. Ook de dien­sten van col­le­ga ds Louis Kruger in de Konings­kerk in Rot­ter­dam trek­ken meer kij­kers dan je op grond van het aan­tal kerk­be­zoe­kers zou verwachten.

 

Troost

Meij­vo­gel put moed uit de cij­fers. „Het virus mag ons dan wel de samen­kom­sten ont­ne­men; we krij­gen ervoor terug dat een gro­te groep schip­pers via deze dien­sten onder­lin­ge ver­bon­den­heid ervaart.” Dat laat­ste krijgt hij ook via reac­ties terug. „Varen­den voe­len zich met elkaar bij de gemeen­te van Berg­am­bacht betrok­ken.” Eigen­lijk nam Meij­vo­gel het pre­di­kant­schap in de pol­der­ge­meen­te náást zijn func­tie als bin­nen­vaart­pas­tor waar, sinds afge­lo­pen janu­a­ri. „Toen de dien­sten in Duis­burg en Mann­heim niet door kon­den gaan, heb­ben ds. Louis Krü­ger en ik geaar­zeld wat we zou­den doen. Schip­pers kun­nen dien­sten uit heel het land onli­ne vol­gen, wat zou­den wij eraan toevoegen?”

Toch wil­den de twee zich graag ook op varen­den blij­ven rich­ten. Meij­vo­gel: ‘Toen ik dit aan de Berg­am­bacht­se ker­ken­raad voor­stel­de, vond die dat een goed idee. Eigen­lijk is de Ont­moe­tings­kerk daar­mee ineens een vir­tu­e­le gast­ge­meen­te voor varenden.’

 

Lees heel het arti­kel.