Aalmoezenier: „Virtuele viering noodoplossing die mag blijven”Aalmoezenier: „Virtuele viering noodoplossing die mag blijven”

Liefst zou aal­moe­ze­nier Bern­hard van Wel­ze­nes (78) van de Lan­de­lij­ke Paro­chie voor Bin­nen­vaart, Cir­cus- en Ker­mis­ex­ploi­tan­ten zijn Nij­mee­g­se kerk­schip ’s zon­dags weer gevuld met men­sen zien, zoals voor de corona­cri­sis. Tege­lij­ker­tijd ziet hij een gro­te aan­dacht voor zijn onli­ne uit­zen­din­gen. „Heel bij­zon­der, ook van niet zo ker­ke­lij­ke schip­pers. Ik krijg reac­ties uit heel Europa.”

 

Aan het pre­ken zon­der publiek, mét een came­ra voor zijn neus, moest hij wel even wen­nen, bekent de rooms-katho­lie­ke aal­moe­ze­nier – bena­ming voor een pas­toor met een spe­ci­a­le doel­groep – uit Nij­me­gen per tele­foon. „Nor­maal kijk ik de bezoe­kers aan, loop ik tus­sen ze door en maak ik auto­ma­tisch bewe­gin­gen met mijn armen. Nu moet ik er erg in heb­ben die bewe­gin­gen te blij­ven maken, en goed in de came­ra te kij­ken. Ik heb wat tips hier­over gekre­gen, inmid­dels heb ik er geen moei­te meer mee.”

 

Jongeren

Anders dan de pro­tes­tant­se bin­nen­vaart­do­mi­nees Meij­vo­gel en Kruger (zie deel 2 van deze mini-serie) heeft de rooms-katho­lie­ke Van Wel­ze­nes puur de schip­pers, cir­cus­men­sen en ker­mis­ex­ploi­tan­ten als doel­groep. „Nor­maal zit­ten hier op ons kerk­schip tus­sen de tach­tig en hon­derd mensen.”

In de hui­di­ge vie­rin­gen, elke zon­dag­och­tend van­af 11.00 uur, zijn hoog­uit zeven men­sen aan­we­zig: een gebeds­lei­der, vier koor­le­den, één pianist/ orga­nist, een tech­ni­cus voor de uit­zen­ding en Van Wel­ze­nes zelf. Toch kij­ken nu, opmer­ke­lijk genoeg, meer men­sen zijn dien­sten mee dan de aal­moe­ze­nier ooit in de kerk­zaal in de Waal­ha­ven heeft ver­wel­komd: de beel­den wor­den via het You­tu­be­ka­naal Stich­ting KSCC Nij­me­gen tus­sen de acht­hon­derd en dui­zend keer bekeken.

 

Reacties

Dat men­sen soms even afha­ken en weer terug­ko­men kan dit aan­tal niet ver­kla­ren, boven­dien kij­ken per beeld­scherm soms meer­de­re men­sen mee. „De kij­kers komen voor­al uit de bin­nen­vaart, merk ik. Ik krijg reac­ties van aller­lei varen­den, waar­in ze laten mer­ken dat ze de dien­sten waar­de­ren. Ze bel­len spon­taan na de dienst, of stu­ren een e‑mail. Daar zit­ten ook jon­ge­ren tus­sen. Blijk­baar vin­den ook men­sen die niet zo vaak een kerk bezoe­ken het fijn om in deze tijd toch een vie­ring mee te maken, zij het op afstand.”

 

Lees heel het arti­kel.