Jurist binnenvaart kraakt fosfinerapportJurist binnenvaart kraakt fosfinerapport

In de fos­fi­ne­kwes­tie met het ms Fox op 3 decem­ber 2019 heb­ben zowel de gas­dok­ter als haven­mees­ter hun zorg­plicht geschon­den. Dit stelt advo­caat mr Tim Roos, gespe­ci­a­li­seerd in het bin­nen­vaart­recht, namens het schip­pers­echt­paar De Waardt dat door lading­gas een ver­gif­ti­ging opliep. Op zijn ste­vig onder­bouw­de brief van 11 maart heeft Haven­be­drijf Amster­dam vol­gens hem ech­ter niet gereageerd.

 

Zelf liet Haven­be­drijf Amster­dam de kwes­tie eer­der al uit­plui­zen door een onder­zoeks­com­mis­sie. Die stel­de begin maart in haar eva­lu­a­tie­rap­port dat zowel de gas­sings­lei­der als de haven­mees­ter vol­gens de regels heb­ben gehan­deld. Naar de mening van mr Roos, part­ner van het Rot­ter­dam­se kan­toor Van Dam & Krui­de­nier Advo­ca­ten, is het rap­port ech­ter onvol­le­dig: ‘De onder­zoeks­com­mis­sie mis­kent de bete­ke­nis van de gel­den­de voor­schrif­ten.’ In haar con­clu­sie stelt de onder­zoeks­com­mis­sie bij­voor­beeld dat pas door het fos­fi­ne­dra­ma dui­de­lijk is gewor­den dat vei­li­ge gas­waar­des toch weer gevaar­lijk kun­nen oplo­pen, bij­voor­beeld door­dat er los­se fos­fi­ne­pil­len in de lading zit­ten. Onte­recht, stelt Roos.

 

Kritische reactie

Hij wijst op een kri­ti­sche reac­tie van over­slag­be­drijf Igma, toen Haven­be­drijf Amster­dam twee jaar terug een geac­tu­a­li­seerd plan van aan­pak voor gegaste ladin­gen in zee­sche­pen pre­sen­teer­de. ‘Eigen­lijk zou elk gegast zee­schip vol­gens de haven­ver­or­de­ning een eigen plan van aan­pak moe­ten krij­gen. Het haven­be­drijf heeft ech­ter een stan­daard­plan gemaakt, en als bij­la­ge bij het haven­re­gle­ment gevoegd. De gas­dok­ters pas­sen dat plan een­vou­dig­weg bij elk schip toe.’ Kort na pre­sen­ta­tie van het in decem­ber gebruik­te pro­to­col van 5 novem­ber 2018, wees Igma erop dat fos­fi­ne­pil­len die niet in kou­sen (slee­ves) boven­op de lading lig­gen, in con­tact met de lucht weer kun­nen gaan wer­ken. Hier deed het haven­be­drijf ech­ter niets mee. In het plan bleef een bij­zon­de­re aan­pak van los­se fos­fi­ne­ta­blet­ten ontbreken.

 

Zorgplicht

Dit pleit de gas­sings­lei­der ech­ter niet vrij, vindt Roos: ‘Als een stan­daard plan van aan­pak niet in los­se pil­len voor­ziet, moet de gas­dok­ter in zul­ke geval­len als­nog een bij­zon­der plan van aan­pak maken.

Daar­mee moet hij voor­ko­men dat los­se niet-uit­ge­re­a­geer­de pil­len in de lading als­nog rea­ge­ren na de over­slag. Hij heeft een wet­te­lij­ke zorg­plicht, in eer­ste instan­tie ten opzich­te van de stu­wa­doors, maar ook naar de schip­pers die de lading moe­ten ver­voe­ren.’ Des­on­danks gaf de betrok­ken gas­sings­lei­der – niet Ruvo­ma-direc­teur Peter Ver­hart, zoals eer­der gesug­ge­reerd, maar een van zijn werk­ne­mers, DdB – een gasmeet­cer­ti­fi­caat af aan de haven­mees­ter. Hier­in noteer­de hij de door hem geme­ten gas­waar­des. Op dat moment vie­len die bin­nen de toe­ge­sta­ne grenzen.

 

Lees heel het arti­kel.