Grillige akkoorden als de tekst erom vraagtGrillige akkoorden als de tekst erom vraagt

Om een psal­men­brief­je heeft hij nog nooit gevraagd. „Als ik ’s zon­dags de kerk bin­nen­stap, zie ik de psal­men op de bor­den staan.” Toch neemt de Put­ters­hoek­se orga­nist Ewoud Mon­ster (1954) zijn taak als orga­nist uiterst seri­eus. „Impro­vi­se­ren is wat anders dan fantaseren.”

Al 40 jaar bege­leidt hij de samen­zang in de gere­for­meer­de gemeen­te van Put­ters­hoek. Twee­maal per zon­dag, vaak weken­lang ach­ter elkaar. Even­als tij­dens door­de­week­se dien­sten. „Ik heb één col­le­ga die eens per maand een gehe­le zon­dag speelt, een ande­re col­le­ga speelt één dienst per maand, de rest doe ik.”

Zijn veel­ei­sen­de taak heeft de Maas­dam­mer nooit ver­moeid. „Ik speel met veel ple­zier.” Dit neemt niet weg dat hij blij is dat twee gemeen­te­le­den recent na een her­haal­de oproep als orga­nist heb­ben gesol­li­ci­teerd. „Als ik ziek ben of met vakan­tie wil, moet er wel een ver­van­ger zijn.”

Toch is de hui­di­ge situ­a­tie niet onge­woon voor Mon­ster. Toen hij in 1978 begon, had de gemeen­te drie orga­nis­ten, maar kort erna ver­huis­de de ene, en enke­le jaren erna viel de ande­re orga­nist uit wegens ziek­te. „Hier­door bespeel­de ik regel­ma­tig maan­den­lang als eni­ge het orgel.”

Modern

De orga­nist hecht aan een hoog niveau. Het liefst had hij aan het con­ser­va­to­ri­um gestu­deerd, bekent hij. „„Je kunt beter een vak leren”, werd er gezegd.”

Lees heel het artikel