„Wij kunnen nooit garanderen dat de lading gasvrij is”„Wij kunnen nooit garanderen dat de lading gasvrij is”

Om een fos­fi­ne­ver­gif­ti­ging zoals met het echt­paar De Waardt van het ms Fox te voor­ko­men, moe­ten Neder­land­se zee­ha­vens eens­ge­zind aan­vul­len­de eisen stel­len aan zee­sche­pen met gegaste lading. Dat stelt direc­teur-eige­naar Peter Ver­hart van Ruvo­ma, die bij het fos­fi­ne-inci­dent met de Smar­ta optrad als gassingsleider.

Ver­hart strooit een pot­je met graan­kor­rels op tafel. „Kijk.” Hij wijst op klei­ne beest­jes die ertus­sen lig­gen. Mors­dood. „Graan­klan­ders, een kever­soort.” Om dat soort voor­raad­aan­tas­ters in bulk­goed te doden, gebrui­ken de ver­ko­pers vaak fos­for­wa­ter­stof. Beter bekend als fos­fi­ne. Zijn onder­ne­ming, zelf ook als gas­sings­be­drijf actief, gebruikt ook wel bio­lo­gi­sche alter­na­tie­ven: „Je kunt CO2 toe­voe­gen, of zuur­stof aan de lading ont­trek­ken. Maar dat is duur­der dan het gebruik van fosfine.”

Aan het gebruik van dat laat­ste blij­ken nu onvoor­zie­ne risico’s te kle­ven, zo bleek afge­lo­pen decem­ber. Schip­pers­echt­paar André en Vanes­sa de Waardt van het ms Fox kon er het leven ter­nau­wer­nood van­af brengen.

Opgelucht

Nu het onder­zoeks­rap­port op tafel ligt, drie maan­den na het dra­ma dat André en Vanes­sa de Waardt bij­na het leven kost­te, kan direc­teur-eige­naar Peter Ver­hart (53) van het Mont­foort­se Ruvo­ma opge­lucht adem­ha­len. Uit het onder­zoek, in opdracht van Haven­be­drijf Amster­dam uit­ge­voerd door de onder­zoeks­com­mis­sie vei­lig­heids­in­ci­den­ten van het Cen­traal Nau­tisch Beheer Noord­zee­ka­naal­ge­bied (CNB), komt naar voren dat de gas­sings­lei­der geen ver­wijt­ba­re nala­tig­heid kan wor­den aangerekend.

In de span­nen­de weken ervóór was hij­zelf hier­van ove­ri­gens al over­tuigd. „Ik wist dat ik con­form het pro­to­col had gehan­deld en mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid had geno­men. De gevolg­de meet­me­tho­de heb ik altijd zo uit­ge­voerd, zoals iede­re gassingsleider.”

Toch waren in dit geval de fos­fi­ne­pil­len niet uit­ge­werkt, con­clu­deert Ver­hart. „Nooit eer­der ben ik dit tegen­ge­ko­men, ter­wijl ik dit werk al sinds 1986 doe.”

Intus­sen hangt Ver­hart nog wel een gerech­te­lij­ke pro­ce­du­re boven het hoofd. „Er zit echt nog wel een staart aan, ook voor mij.”

Lees heel het arti­kel.