Zelflossers maakten Nederland grootZelflossers maakten Nederland groot

De vele schip­pers die met een zel­flos­ser heb­ben geva­ren in de vori­ge eeuw, waren onmis­baar voor de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van Neder­land. Met een zater­dag 15 decem­ber 2018 gepre­sen­teerd boek vol foto’s, infor­ma­tie en ver­ha­len bren­gen Ko Blok en Jan van ’t Ver­laat deze uit­ster­ven­de beroeps­groep in beeld.

Bij­na 250 men­sen trok­ken zater­dag naar de Muse­um­werf Vrees­wijk, waar de boek­pre­sen­ta­tie plaats­vond van ‘Zand, grind en de his­to­ri­sche bin­nen­vaart. Hon­derd jaar zel­flos­sen’, door Ko Blok en Jan van ’t Ver­laat (uit­ge­ve­rij Toth Bus­sum, 2018. ISBN 978 90 6868 749 1, 168 blz.; 19,95 euro).

Daar toon­de mede­schrij­ver Ko Blok, onder meer voor­zit­ter van de stich­ting ach­ter de muse­um­werf, direct zijn eigen zel­flos­ser: de IJs­se­laak Door gunst ver­kre­gen uit 1910. ‘Die heb ik in 2000 zwaar ver­waar­loosd gekocht, in vijf jaar opge­knapt en weer van een zel­flos- en zij­schroef­in­stal­la­tie voor­zien. Die zaten er oor­spron­ke­lijk ook op.’ Sinds 2005 geeft Blok er door heel het land zand­los­de­mon­stra­ties mee, met een gro­te groep vrij­wil­li­gers van de Arie Kreuk Stich­ting. Ver­noemd naar schip­per Arie Kreuk uit Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel, uit­vin­der van de zel­flo­s­in­stal­la­tie voor zand- en grindschepen.

Anek­do­tes
De mas­sa­le belang­stel­ling voor de boek­pre­sen­ta­tie kan mede­schrij­ver Jan van ’t Ver­laat wel plaat­sen. ‘Met dit boek zijn wij de eer­sten die het zel­flos­sen echt eens goed docu­men­te­ren. Anders ver­dwijnt de ken­nis ervan. Ter­wijl het puur in Neder­land voorkwam.’

Lees heel het artikel