„Overal lopen duistere figuren”„Overal lopen duistere figuren”

Het nieuws dat de van insu­li­ne­moor­den ver­dach­te Rahi­ied A. ook in het pro­tes­tants-chris­te­lij­ke ver­zor­gings­te­huis Rie­der­borgh in Rid­der­kerk heeft gewerkt, raakt ieder­een die er werkt. Dit meld­de het hoofd eco­no­mi­sche en admi­ni­stra­tie­ve dienst van het tehuis donderdagavond.

Van zijn pro­tes­tants-chris­te­lij­ke iden­ti­teit maakt het Rid­der­kerk­se ver­zor­gings­te­huis geen geheim. „Werpt al uw bekom­mer­nis op Hem, want Hij zorgt voor u”, lezen bezoe­kers links op de wand, in de ruim­te tus­sen de dub­be­le schuifdeuren.

Don­der­dag tegen de avond is het rus­tig rond de ingang. De enke­ling die door de gla­zen deu­ren naar bin­nen of bui­ten wil gaan, komt er ver­baasd ach­ter dat ze niet zomaar open­schui­ven. Enkel per­so­nen die met een pas langs een uit­lees­ap­pa­raat in de muur zwaai­en, krij­gen ze geopend.

Nor­maal gespro­ken zoe­ven ze rond dit tijd­stip nog wel voor ieder­een uit­no­di­gend opzij, weet een fysi­o­the­ra­peut die aan het ein­de van zijn werk­dag bepakt en bezakt de duis­ter­nis in stapt. De oor­zaak van de geslo­ten­heid zal met de belang­stel­ling van de pers te maken heb­ben, ver­moedt hij. „Bin­nen kreeg ik te horen dat onder meer de NOS langs was geweest.” Ook ver­der­op in de straat spreekt een dame met klad­blok bezoe­kers van Rie­der­borgh aan. Vlak bij haar staat een bus van een tv-station.

Lees heel het artikel