Vaste containervaart moet veel achterlatenVaste containervaart moet veel achterlaten

Het his­to­risch lage water­stan­den hiel­den in de zomer van 2022 de bin­nen­vaart­sec­tor in hun ban. Schip­pers­echt­paar Arie en Nel­ly Ver­heij (bei­den 44) uit Wer­ken­dam deel­de daar­om via mij enke­le weken zijn erva­rin­gen. Op 31 augus­tus ver­scheen deel 2: „We had­den een krap­pe plan­ning, want onze doch­ter moest maan­dag weer naar school.”

Wat water­stan­den betreft ver­liep het varen aar­dig ont­span­nen deze week. We voe­ren van­af woens­dag op een iets hoge­re Rijn rich­ting Frank­furt, dank­zij de eer­de­re regen­val in het zuiden.

De Pegel van Kaub –een belang­rij­ke peil­schaal bij de Lore­ley– stond bij het pas­se­ren zo’n 80 cen­ti­me­ter hoger dan vori­ge week, en ons schip lag 30 cen­ti­me­ter die­per. Er was dus ruim­te genoeg. De weers­voor­spel­lin­gen geven wel een nieu­we daling op. We hopen dat het niet zover komt dat de peil­stand weer op 40 cen­ti­me­ter staat. Dan wordt het krap.

Maximale diepgang

De Rijn is daar dan trou­wens niet maar 0,4 meter diep, zoals wel­eens in nieuws­be­rich­ten lijkt. In Neder­land reke­nen we van­af het zee­ni­veau –het NAP– maar in Duits­land en Zwit­ser­land ligt de rivier­bed­ding veel hoger. Daar wer­ken ze met pegels op aller­lei pun­ten stroom­af­waarts, zoals in Basel, Kaub en Duisburg.

Elke pegel heeft zijn eigen nul­punt; van daar­uit bere­ke­nen we de maxi­ma­le diep­gang. Bij de Pegel van Kaub moe­ten we 1 meter optel­len. Als die pegel op 40 cen­ti­me­ter staat, kan ons schip daar dus met maxi­maal 1,40 meter diep­gang over­heen. Met op zijn laagst nog zo’n 30 cen­ti­me­ter water eronder.

Don­der­dag heb­ben we bij een kolen­cen­tra­le bij Frank­furt gelost. We heb­ben dag en nacht door­ge­va­ren om op tijd aan te komen. We had­den zo krap gepland, omdat onze doch­ter maan­dag weer naar school moest. Dan wil­den we dich­ter bij huis zijn. Zo lopen bij een schip­per werk en pri­vé door elkaar.

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

Op de terug­weg heb­ben we op drie plaat­sen con­tai­ners voor Rot­ter­dam mee­ge­no­men, in plaats van dro­ge lading. In een laag­wa­ter­pe­ri­o­de zijn er vaak meer con­tai­ners te ver­voe­ren, omdat de vas­te con­tai­ner­sche­pen veel moe­ten ach­ter­la­ten. De hele gro­te kun­nen met deze water­stan­den nu vaak zelfs niet meer rich­ting Zuid-Duitsland.