Cur­sus voor ijzing­wek­ken­de tochtenCur­sus voor ijzing­wek­ken­de tochten

Wie zich als brugof­fi­cier of kapi­tein op een ijzi­ge tocht naar de pool­ge­bie­den wil voor­be­rei­den, kan sinds deze zomer bij het mari­tiem trai­nings­cen­trum Sim­wa­ve in Barend­recht terecht. De onder­ne­ming wil hier­mee beant­woor­den aan een groei­en­de vraag van crui­se­re­de­rij­en, pri­va­te expe­di­ties en eige­naars van superjachten.

 

De nieu­we, vijf­daag­se cur­sus (Engels­ta­lig) moet het „toe­ne­mend aan­tal expe­di­tie­rei­zen naar de pool­ge­bie­den” in goe­de banen hel­pen lei­den. Sim­wa­ve heeft onder meer „rea­lis­ti­sche pas­sa­ges en gebie­den” ont­wik­keld die scheeps­of­fi­cie­ren tij­dens een expe­di­tie daad­wer­ke­lijk zul­len navi­ge­ren. „Zoals het Lemai­re-kanaal en de Para­dijs­baai op Antarc­ti­ca, de fjor­den van Spits­ber­gen en de Cana­de­se IJs­zee”, meldt pro­ject­lei­der San­der Klaasse.

 

IJs­vel­den

Bij het navi­ge­ren door pool­zee­ën moe­ten zee­vaar­ders náást de nor­ma­le uit­da­gin­gen op zee reke­ning hou­den met de wis­se­len­de aan­we­zig­heid én omvang van ijs­vel­den. Klaas­se: „Je ope­ra­ti­o­ne­le moge­lijk­he­den han­gen hier­bij af van het scheeps­ty­pe dat je bevaart, en de hier­door bereik­ba­re gebieden.”

De oefe­nin­gen tij­dens de cur­sus lopen uit­een. Naast het vei­lig navi­ge­ren door ijs leren cur­sis­ten te anti­ci­pe­ren op geblok­keer­de vaar­rou­tes bij snel ver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den, en oefe­nen ze de juis­te han­de­lin­gen voor het geval dat hun schip in pak­ijs vast­loopt. Ver­der komt het vei­lig te water laten en oppik­ken van ten­ders, rub­ber­bo­ten en kajaks bij land­ex­pe­di­ties aan de orde. Ook de werk­wij­ze in noodscenario’s krijgt uit­ge­breid aandacht.

 

Geen door­snee cursus

Sim­wa­ve ont­wik­kel­de de cur­sus in nau­we samen­wer­king met EYOS Expe­di­ties, een erva­ren Ame­ri­kaan­se aan­bie­der van pri­va­te expe­di­tie­crui­ses en onder­zoeks­mis­sies naar onder meer pool­ge­bie­den. Klaas­se: „Dank­zij zijn erva­ring kon EYOS bij­dra­gen aan het rea­li­se­ren van zo echt moge­lij­ke oefe­nin­gen in pool­ge­bie­den. Ver­der droe­gen ze hun ken­nis op onze cur­sus­lei­ders over.”

Part­ner EYOS wil­de geen door­snee cur­sus, meldt diens CEO Ben Lyons: „We wil­den de nadruk leg­gen op prak­ti­sche onder­wer­pen en rea­lis­ti­sche simu­la­tor-erva­rin­gen van expe­di­ties die scheeps­of­fi­cie­ren later daad­wer­ke­lijk zul­len navi­ge­ren. We zien een enor­me groei in de expe­di­tie-crui­se­sec­tor. Hier­door zoe­ken gro­te aan­tal­len sche­pen de afge­le­gen en moei­lijk begaan­ba­re pool­ge­bie­den op.

„Vroe­ger leer­den jon­ge­re offi­cie­ren van erva­ren kapi­teins met een lan­ge staat van dienst en een brok aan jaren­lan­ge erva­ring zul­ke toch­ten te varen. Van­daag de dag heeft de crui­se­bran­che een gro­te vraag naar brugof­fi­cie­ren met expe­di­tie-erva­ring. Deze cur­sus zal offi­cie­ren en kapi­teins zowel voor­be­rei­den op ijsna­vi­ga­tie als op de prak­ti­sche uit­voe­ring van ope­ra­ties die aan boord van crui­se-expe­di­tie­sche­pen en super­jach­ten voor kun­nen komen.”’

 

Lees heel het arti­kel.