De sport van energiebesparingDe sport van energiebesparing

Met zijn vol­le­dig emis­sie­vrij varen­de con­tai­ner­schip Borel­li ziet hij zich als proef­ko­nijn van de bin­nen­vaart. Maar voor alle schip­pers lig­gen kan­sen tot ver­groe­ning – som­mi­ge zelfs kos­te­loos – bin­nen hand­be­reik, stelt bin­nen­vaart­on­der­ne­mer Patrick Hut (47). „Het begint met ver­ant­woor­de­lijk­heids­be­sef rich­ting je nageslacht.”

Kre­diet­cri­sis, 2010. Samen met com­pag­non Ton­nie Spek­snij­der denkt direc­teur en mede-eige­naar Patrick Hut na over de toe­komst van hun bedrijf, The Blue World. Een onder­ne­ming (10 FTE) met een scheeps­ma­ke­laar­dij, finan­ci­ë­le belan­gen in nieuw­bouw­sche­pen van der­den en een twee­tal eigen bin­nen­vaart­sche­pen (het dan splin­ter­nieu­we mcs Borel­li van 110 meter en het kraan­schip Bona Fide uit 1965). Hut: „We over­wo­gen van alles om toe­komst­be­sten­dig te blij­ven, zoals de aan­schaf van nieu­we sche­pen of ande­re acti­vi­tei­ten. Uit­ein­de­lijk kozen we ervoor de bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten te hou­den zoals ze waren. Maar hier­bij wil­den we alle over­bo­di­ge kos­ten redu­ce­ren. Zon­der dat het resul­taat eron­der zou lijden.”

Hier­voor had­den de twee alle mede­wer­king van hun per­so­neel nodig. Voor­al het varen­de deel op de Borel­li, die in een con­tai­ner­lijn­dienst tus­sen Hen­ge­lo en Rot­ter­dam twee­maal per week de nodi­ge kilo­me­ters maakt. Het plan was wel een uit­da­ging, grijnst Hut. „De sec­tor is ten­slot­te een man­nen­we­reld. Die houdt van kracht en snel­heid, ter­wijl we ze nu onder meer wil­den leren hoe ze zo effi­ci­ënt moge­lijk kon­den varen.”

Rust

Als eer­ste volg­de een cur­sus, waar­in de beman­ning leer­de hoe ze de gas­hen­del zo effi­ci­ënt moge­lijk kon­den han­te­ren: dezelf­de snel­heid hou­den, met min­der brand­stof­ver­bruik en min­der slij­ta­ge. Hut: „Hier­voor was een behoor­lij­ke omscha­ke­ling in den­ken nodig. Denk aan het pas­se­ren van een sluis. Als je met drie kilo­me­ter per uur de sluis invaart, ben je snel­ler dan met zeven kilo­me­ter per uur. Ik heb het echt moe­ten klok­ken voor­dat ze het geloof­den. Hoe het kan? Sim­pel. Als een schip met zeven kilo­me­ter de kolk in komt zet­ten, golft het water zo wild dat de sluis­wach­ter een tijd­je moet wach­ten met schut­ten tot het water weer kalm genoeg is.” Rus­tig aan­doen scheel­de drie minu­ten. „Ter­wijl ze ook veel min­der van motor­ver­mo­gen nodig had­den en min­der risico’s namen.” Met der­ge­lij­ke ont­dek­kin­gen kwam ook de vraag op hoe nodig de haast op de rest van de rou­te eigen­lijk is, ver­volgt Hut. ”Wil de klant écht dat zijn vracht er snel is? Dan had hij die per vlieg­tuig moe­ten laten vervoeren.”

Lees heel het arti­kel.