Een beetje roergangen op de Black MarlinEen beetje roergangen op de Black Marlin

Een van de opva­ren­den van de Black Mar­lin die 13 augus­tus met 19 casco’s uit Chi­na arri­veer­de was de 16-jari­ge Juli­an Duij­zer. De (bin­nen­kort) twee­de­jaars stu­dent van de zee­vaart­op­lei­ding van het Scheep­vaart en Trans­port Col­le­ge (STC) ver­wierf een bij­zon­de­re sta­ge­plaats op het schip gedu­ren­de de reis. ‘De storm bij Zuid-Afri­ka blijft mij het meest bij.’

Eigen­lijk loopt een eer­ste­jaars stu­dent van de mbo-oplei­ding (niveau 4) tot mari­tiem offi­cier hele­maal nog geen sta­ge. ‘Dat gebeurt pas in de der­de.’ Maar Juli­an Duij­zer hoor­de zijn vader Bert Duij­zer over de opzien­ba­ren­de reis die het zwa­re-lading­schip Black Mar­lin zou gaan maken van­uit het Chi­ne­se Nan­tong naar Rot­ter­dam. Het zou ten­slot­te een bij­zon­de­re tocht wor­den. ‘Het gebeurt niet vaak dat een zwa­re-lading­schip zoveel binnenvaartcasco’s ver­voert, op zo’n lan­ge reis.’

Jaloers

Als tech­nisch-direc­teur van Con­cor­dia Damen in Wer­ken­dam bege­leid­de Duij­zer seni­or het com­ple­te pro­ject: van­af het ont­wer­pen, bou­wen en bela­den in Chi­na tot de afle­ve­ring in Rot­ter­dam. Juli­an: ‘Ik zei toen: “Pa, kunt u voor mij geen sta­ge­plaats­je aan boord rege­len?”’ Vader Duij­zer was niet te beroerd hier­op de vraag van zijn zoon aan Bos­ka­lis, eige­naar van de Black Mar­lin, door te spe­len. Die vond het geen pro­bleem. Ook het STC werk­te mee. Om de gemis­te les­sen te com­pen­se­ren kreeg Juli­an een map met taken mee om aan boord uit te voe­ren. ‘Klas­ge­no­ten waren wel jaloers, ja.’

Nan­tong

En zo stap­te de puber uit Poe­deroi­j­en begin juni aan boord van een vlieg­tuig rich­ting het Ver­re Oos­ten. Zijn vader was daar al eer­der heen gegaan. ‘Om het sta­pe­len van de casco’s te coör­di­ne­ren. Hier­door zijn we daar een paar dagen samen geweest. Na de bela­ding ging hij weer naar huis.’

In Nan­tong wer­den de 18 binnenvaartcasco’s van Con­cor­dia Damen en een kraan­schip voor Damen Gorin­chem – gebouwd bij de scheeps­wer­ven Teng­da, AVIC, ISIC en Yang­zi in de pro­vin­cie Yangz­hou – eerst stuk voor stuk op een gro­te pon­ton geta­keld en aan elkaar gelast. Ver­vol­gens ver­dween de half­af­zink­ba­re Black Mar­lin door te bal­las­ten voor een flink stuk onder water en kon de pon­ton aan dek wor­den getrok­ken. Juli­an: ‘Daar­na kwam het schip weer omhoog en heb­ben las­sers ook de pon­ton zee­vast gezet.’ Op 15 juni ver­trok het schip uit Nantong.

Lees heel het arti­kel.