Grootste zeesluis ter wereld verrijst in stilteGrootste zeesluis ter wereld verrijst in stilte

De bouw van de groot­ste zee­sluis ter wereld in het Noord­zee­ka­naal bij IJmui­den vor­dert gestaag. De bou­wers, het con­sor­ti­um Ope­nIJ, heb­ben hier­bij twee gro­te uit­da­gin­gen: ze mogen de scheep­vaart nau­we­lijks hin­de­ren en moe­ten zo stil moge­lijk bou­wen. Ze bla­ken ech­ter van zelf­ver­trou­wen. „Wij wil­len een mooi pro­ject maken.”

Heel even kan Ant­wer­pen (of eigen­lijk Beve­ren) momen­teel prat gaan op het bezit van de groot­ste zee­sluis ter wereld. De Kiel­drecht­sluis, tus­sen de Schel­de en het Waas­land­ka­naal, ver­wel­komt sinds 2016 zee­sche­pen in een rian­te kolk van 68 meter breed. De zee­sluis in het Noord­zee­ka­naal zal ech­ter, vol­gens plan per eind 2019, zijn Vlaam­se even­knie met twee meter gaan over­tref­fen. Het con­sor­ti­um Ope­nIJ, dat bestaat uit BAM-PGGM, Vol­ker­Wes­sels en DIF, heeft het er druk mee. ‘Wij heb­ben de gewens­te breed­te puur bepaald op basis van het volu­me van de groot­ste sche­pen ter wereld. Die moe­ten hier straks zon­der pro­ble­men door de sluis kun­nen', zegt omge­vings­ma­na­ger Jan Rienstra van Rijks­wa­ter­staat stellig.

Ver­ge­le­ken met het Neo­pa­na­max-for­maat (366 x 49 x 15,20 meter) biedt de sluis inder­daad meer dan genoeg ruim­te. Een van de groot­ste con­tai­ner­sche­pen ter wereld, de 15 maart opge­le­ver­de MOL Tri­umph (20.170 teu) zal Amster­dam ech­ter nog steeds niet heel snel kun­nen aan­doen. Qua leng­te en breed­te (400 x 59 meter) zou ze wel in de sluis pas­sen: die meet straks 500 x 70 meter. Maar de MOL Tri­umph, met een hol­te van 33 meter, steekt bij vol­le bela­ding 15,50 m diep. De maxi­maal toe­ge­sta­ne diep­gang op het Noord­zee­ka­naal en in de slui­zen blijft 13,72 meter of 45 ft (geme­ten in zout water). De bodem van de nieu­we zee­sluis ligt wel­is­waar 18 meter onder NAP, maar dat is voor­al om te zor­gen dat de scheep­vaart min­der of geen last heeft van eb en vloed.

Lees heel het artikel

Foto Rijks­wa­ter­staat / Top­view Luchtfotografie