Fel debat in Rotterdam over Nederlandse identiteitFel debat in Rotterdam over Nederlandse identiteit

Een bij vla­gen ver­hit debat onder lei­ding van Leef­baar Rot­ter­dam over de Neder­land­se iden­ti­teit trok maan­dag­avond een vol­le zaal in het Wereld­mu­se­um in Rot­ter­dam. Twee spreek­sters had­den zich voor­af wegens bedrei­gin­gen teruggetrokken.

Zo’n 300 aan­mel­din­gen had Leef­baar Rot­ter­dam naar eigen zeg­gen voor de avond ont­van­gen. De zaal kon ech­ter niet meer dan 180 man bevat­ten. Onder de bezoe­kers bevond zich een groep trou­we aan­han­gers van Twee­de Kamer­lid Azar­kan. Deze poli­ti­cus van de op alloch­to­nen geo­ri­ën­teer­de par­tij DENK posi­ti­o­neer­de hen voor­af slim op de voor­ste rij­en. Dat kwam hem goed van pas: bij elke uit­spraak van het Kamer­lid klap­te de groep enthousiast.

Voor­dat ze hem kon­den steu­nen, moest zijn aan­hang ech­ter een lang en fel betoog van poli­tiek filo­soof Sid Luk­kas­sen ver­dra­gen. Deze uiterst recht­se publi­cist stel­de dat de autoch­to­ne, blan­ke Neder­lan­der steeds min­der ruim­te krijgt om op een con­struc­tie­ve wij­ze het debat over zijn iden­ti­teit te voe­ren: „Wie uit het publie­ke debat wordt ver­ban­nen, houdt revo­lu­tie als eni­ge optie over.” Na zo’n twin­tig minu­ten maak­te een aan­hou­dend applaus een gedwon­gen ein­de aan het betoog.

Weg-met-ons

In een panel van opi­nie­ma­kers, jour­na­lis­ten en Twee­de Kamer­lid Azar­kan dat ver­vol­gens op het podi­um plaats­nam, ont­bra­ken twee vrou­wen. Onder hen Shi­rin Musa uit Pak­is­tan, opricht­ster van de Neder­land­se vrou­wen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Fem­mes for Free­dom. De vrou­wen had­den dus­da­ni­ge bedrei­gin­gen gekre­gen van­we­ge hun voor­ne­men op de debat­avond te spre­ken, dat ze zich had­den afge­meld. „Die bedrei­gin­gen kwa­men niet van de door­snee-Neder­lan­der”, ver­klaar­de de Turks-Neder­land­se debat­leid­ster Ebru Umar desgevraagd.

Lees heel het artikel