Vluchten over het Hollands DiepVluchten over het Hollands Diep

Een groep vrien­den vlucht dwars door de Duit­se ver­de­di­gings­li­nies rich­ting bevrijd Noord-Bra­bant. Het klinkt als een jon­gens­boek, maar eind 1944 gebeur­de dit echt. Oud-onder­wij­zer Hans Onder­wa­ter (74) beschrijft het in ”Cros­sing”.

 

Zon­dag 10 decem­ber 1944. Tus­sen wan­de­len­de kerk­gan­gers trek­ken zeven jon­ge­man­nen uit Rid­der­kerk en Barend­recht –een paar her­vormd, één gere­for­meerd en één chris­te­lijk gere­for­meerd– rich­ting het Hol­lands Diep, de aan bei­de zij­den zwaar­be­waak­te grens tus­sen het bezet­te en bevrij­de deel van Nederland.

Nu het ein­de van het nazi­re­gime nadert, wil­len ze niet lan­ger wer­ke­loos afwach­ten. Een deel van hen wil boven­dien een tewerk­stel­ling in Duits­land ont­lo­pen. Ze beslui­ten om hun dien­sten aan de bevrij­ders aan te bie­den. Held­haf­tig, vindt Onder­wa­ter, die zelf jaren­lang reser­vist was. „Ze had­den ook nog even kun­nen onder­dui­ken. Maar ze wil­den mee­strij­den om Neder­land te bevrijden.”

 

Vries­koud rivierwater
Na een bij­na onmo­ge­lij­ke tocht door bezet gebied, over de Oude Maas en door de deels onder water gezet­te Hoek­se Waard, lukt het de jon­gens om, met hulp van het Strij­en­sas­ser ver­zet, over het zwaar bewaak­te Hol­lands Diep te komen.

Die laat­ste over­steek kost liefst drie etma­len zon­der eten, drin­ken of slaap, schrijft Onder­wa­ter: twee ijzi­ge nach­ten ach­ter­een blij­ken ze na uren­lang roei­en toch weer aan de ver­keer­de kant van de rivier te zijn geland. Intus­sen reikt het vries­kou­de rivier­wa­ter tot boven de knie­ën in het over­vol­le roeibootje.

 

Ver­bijs­terd

Het berei­ken van het bevrij­de Noord-Bra­bant maakt nog geen ein­de aan het avon­tuur: aan de oever moe­ten Pool­se mili­tai­ren lig­gen. Voor hun ver­trek zijn de cros­sers gewaar­schuwd dat die de vin­ger los­jes aan de trek­ker heb­ben. „Zij koes­ter­den om wat er sinds 1939 in hun land was gebeurd, een die­pe haat tegen Duit­sers, namen hen bij­na nooit gevan­gen, en had­den alle rede­nen om de Duit­se nazi­zwij­nen te doden”, schrijft Onderwater.

Lees ver­der via de web­si­te van Digi­bron.