Boskalis-topman Berdowski: „Het harde geld wordt buiten verdiend”Boskalis-topman Berdowski: „Het harde geld wordt buiten verdiend”

Het ver­hel­pen van de Suez­blok­ka­de zet­te Bos­ka­lis afge­lo­pen maart inter­na­ti­o­naal weer eens pro­mi­nent op de kaart. Top­man Peter Ber­dow­ski (64) kijkt er met trots op terug. „Wereld­wijd kre­gen we daar­na tien­maal zoveel open sol­li­ci­ta­ties bin­nen als nor­maal.” Maar ook zon­der deze opste­ker lacht de toe­komst de Papen­drecht­se bag­ge­raar toe. Met zijn boeg­beeld dui­ken we de diep­te in.

Zeg Bos­ka­lis, en je zegt Ber­dow­ski. Als CEO (alge­meen direc­teur) geeft hij al sinds 2006 de bag­ger­maat­schap­pij – qua omzet momen­teel de op één na groot­ste ter wereld – een ver­trouwd gezicht. Zijn hui­di­ge ter­mijn loopt tot eind 2023.

Of hij tegen die tijd als 66-jari­ge nog­maals zal wil­len bijte­ke­nen, net als toen in 2018 zijn con­tract voor het eerst afliep, houdt de CEO voor zich. Te per­soon­lij­ke infor­ma­tie. En, voor­al, te beurs­ge­voe­lig. „Zijn cha­ris­ma­ti­sche lei­der­schap en rea­lis­ti­sche inschat­tin­gen doen het goed bij beleg­gers”, stel­de haven­eco­noom Bart Kui­pers van de Eras­mus Uni­ver­si­teit afge­lo­pen maart in De Volkskrant.

Peter Berdowski CEO Boskalis 09-2020 ©Boskalis
Top­man Peter Ber­dow­ski (64) van Boskalis

Stren­ge bovenmeester
Ook vra­gen naar zijn pro­fiel als top­man ont­wijkt de gebo­ren Utrech­te­naar (zijn Pool­se ach­ter­naam dankt hij aan zijn vader) graag. „Mijn erva­ring helpt natuur­lijk enorm: komend voor­jaar zit ik 25 jaar in de Raad van Bestuur, waar­van 15 jaar als voor­zit­ter, maar we heb­ben dit bedrijf als team groot gemaakt. Ik geef lei­ding aan het stra­te­gisch pro­ces. Hoe ik dat dan doe?
Nou ja, goed, ik ver­vul daar­in wel een trek­ken­de rol.”

Daar­mee lijkt de bestuur­der geen woord te veel te zeg­gen. „Er is maar één man die de koers bepaalt bij Bos­ka­lis, en dat is Peter”, ana­ly­seer­de een Rot­ter­dam­se onder­ne­mer in 2016 ano­niem in Het Finan­ci­eele Dagblad.

Hij is niet de eni­ge ”inge­wij­de” die dit beweert. Over­we­gend valt het oor­deel hier­over gun­stig uit. Zeker na de onder Berdowski’s lei­ding bevoch­ten, groot­scha­li­ge over­na­mes heeft Bos­ka­lis een stren­ge boven­mees­ter nodig, con­clu­deer­de het FD in dat­zelf­de arti­kel. Om de boel bij elkaar te houden.

Gestrande Ever Given in Suezkanaal
Gestran­de Ever Given in Suezkanaal.

Blau­we boorden
Zijn 9600 werk­ne­mers beschouwt Ber­dow­ski als het kost­baar­ste gereed­schap van Bos­ka­lis. „Zij zijn de suc­ces­fac­tor van dit bedrijf. Dat geldt trou­wens ook voor elk ander bedrijf. Natuur­lijk kijken klan­ten naar de sche­pen die we heb­ben, en of we inno­va­tief en goed genoeg zijn. Maar alles draait om de men­sen die de ver­wach­tin­gen moe­ten waarmaken.”

Hier­bij heeft de top­man met twee werel­den bin­nen één bedrijf te maken: die van de blau­we en die van de wit­te boor­den. „We heb­ben ruim 1800 men­sen hier op kan­toor, met hoog­ge­kwa­li­fi­ceerd inge­ni­eurs, eco­lo­gen, bio­lo­gen en finan­ci­ë­le men­sen. Maar het ech­te werk gebeurt bui­ten. Daar wordt het har­de geld ver­diend.” Bos­ka­lis vraagt hier­bij veel van zijn werk­lui, maar zorgt vol­gens Ber­dow­ski tegelij­kertijd graag goed voor ze. „Daar­om inves­te­ren we bijvoor­beeld veel in inter­ne oplei­din­gen. Wat dat betreft heb­ben we trek­ken van een familiebedrijf.”

 

Lees ver­der op de web­si­te (of in de Ker­stedi­tie 2021) van week­blad Schuttevaer:

Om con­tact te hou­den met de werk­vloer bezoekt de CEO graag de sche­pen en ande­re werk­lo­ca­ties wereld­wijd. De coron­a­pan­de­mie trok hier de laat­ste jaren een streep door. En dat ter­wijl Covid-19 zijn bui­ten­per­so­neel intus­sen gro­te offers kostte.