Vopak: „Energietransitie mag komen”Vopak: „Energietransitie mag komen”

De onaf­wend­ba­re terug­loop van het ver­bruik van fos­sie­le brand­stof­fen zou Konink­lij­ke Vop­ak nacht­mer­ries moe­ten bezor­gen. Maar het oer-Hol­land­se bedrijf uit 1616, gespe­ci­a­li­seerd in de op- en over­slag van oli­ën en gas­sen, beweegt rus­tig met de ver­an­de­rin­gen mee.

Bij het gro­te publiek is Vop­ak niet erg bekend. Maar de onder­ne­ming was in 2017 goed voor 1,3 mil­jard euro omzet en heeft wereld­wijd ruim 5700 werk­ne­mers in dienst. Vop­ak speelt een gro­te rol in de opslag en over­slag van vloei­ba­re en gas­vor­mi­ge che­mie- en olie­pro­duc­ten. In totaal heeft het bedrijf een opslag­ca­pa­ci­teit van 35,9 mil­joen kuub, ver­deeld over 66 ter­mi­nals in 25 lan­den. Het ont­stond in 1999 bij een fusie van Konink­lij­ke Pak­hoed NV met Konink­lij­ke Van Omme­ren NV en heeft wor­tels die terug­gaan naar 1616.

Opti­mis­tisch
Als Vop­ak de ener­gie­tran­si­tie wil over­le­ven, zal het moe­ten mee­be­we­gen. De over­stap van fos­sie­le naar groe­ne ener­gie zal ten­slot­te de komen­de 30 jaar nog wel de agenda's beheer­sen. Momen­teel haalt het tank­op­slag­be­drijf bij­na de helft van zijn omzet uit de op- en over­slag van olie­pro­duc­ten zoals stook­olie, ben­zi­ne en kerosine.

In het NRC Han­dels­blad van 25 mei toont bestuurs­voor­zit­ter Eel­co Hoeks­tra zich ech­ter opti­mis­tisch wat de toe­komst van zijn bedrijf betreft: ‘We zien de tran­si­tie als een enorm mooie gele­gen­heid om het bedrijf een nieu­we toe­komst te geven. Als de pro­duct­stro­men gaan ver­an­de­ren, moe­ten we daar klaar voor zijn.' Om die reden inves­teert Vop­ak momen­teel vol­gens hem steeds meer in gas en che­mie en veel min­der in olie.

Sty­reen
Zo maak­te Vop­ak in april bekend 15 nieu­we roest­vrij­sta­len opslag­tanks – samen goed voor 63.000 m³ – te gaan bou­wen voor de opslag van onder meer sty­reen. De tanks vor­men een uit­brei­ding van de hui­di­ge 196 tanks op het ter­mi­nal­ter­rein in de Bot­lek. In 2020 moe­ten ze gebruiks­klaar zijn.

Het besluit om opslag­tanks voor sty­reen te bou­wen vloeit voort uit advie­zen van onder meer een eigen team van 15 ana­lis­ten. Dat riep Vop­ak zo'n acht jaar gele­den in het leven, meld­de De Tele­graaf 31 mei in een inter­view met dezelf­de Eel­co Hoekstra.

Deze ana­lis­ten heb­ben de inge­wik­kel­de taak om de belang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen in de han­del van vloei­stof­fen te voor­spel­len. ‘Wij heb­ben van de 50 groot­ste vloei­ba­re commodity's (bulk­goed – DdB) toekomstscenario's gemaakt', ver­klaart Hoeks­tra in het arti­kel. ‘Dan heb je het bij­voor­beeld over ruwe olie, gas en metha­nol, waar­van wij hele­maal in kaart heb­ben gebracht wat daar­mee in de toe­komst gaat gebeuren.'

Het­zelf­de geldt voor sty­reen. Dat goed­je gaat de komen­de 20 jaar een belang­rij­ke rol spe­len in de ver­duur­za­ming van Euro­pa, gelooft hij. ‘Met sty­reen kun je kunst­stof maken dat lich­ter en ster­ker is dan bij­voor­beeld hout of leer.'

Lees heel het artikel

Week­blad Schuttevaer
Tekst Dick den Braber
Beeld Vop­ak