Opstellen principeverzoek gemeenteOpstellen principeverzoek gemeente

Een Zuid-Hol­land­se agra­ri­ër die bij zijn bur­ger­lij­ke gemeen­te een prin­ci­pe­ver­zoek voor een omge­vings­ver­gun­ning wil­de indie­nen, vroeg in 2017 mijn inzet als tekst­schrij­ver hierbij.

Hij wil­de zijn bedrijfs­voe­ring ingrij­pend ver­an­de­ren, en had hier­bij een uit­voe­rig plan met meer­de­re com­plexe onder­de­len, waar­on­der een wij­zi­ging van het gemeen­te­lijk bestemmingsplan.

Ik heb zijn ver­zoek in een cor­rect opge­stel­de, over­zich­te­lij­ke en gede­tail­leerd uit­ge­werk­te brief gegoten.

Naast een hel­de­re beschrij­ving van de ver­schil­len­de onder­de­len van zijn prin­ci­pe­ver­zoek heb ik rele­van­te docu­men­ten van zowel de lan­de­lij­ke als loka­le over­heid gea­na­ly­seerd en gebruikt ter per­fec­ti­o­ne­ring en onder­steu­ning van zijn ver­zoek. Het geheel kwam tot stand met mede­wer­king van een (door de agra­ri­ër inge­scha­kel­de) bouw­kun­dig adviseur.

De per­soon op de foto heeft geen rela­tie met de beschre­ven opdracht.

De brief inclu­sief onder­bou­wing op basis van de over­heids­stuk­ken gaf de agra­ri­ër ster­ke argu­men­ten bij het indie­nen van zijn ver­zoek, dat momen­teel nog steeds in behan­de­ling is.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Aan een dergelijk project werk ik ook graag voor u.