Waken over Rotterdamse havenWaken over Rotterdamse haven

Als er op een schip brand uit­breekt, staat de brand­weer voor een bui­ten­ge­woon las­ti­ge klus. Een ris­kan­te boven­dien. „Het is te gevaar­lijk om een der­ge­lij­ke brand zon­der extra trai­ning te lijf te gaan”, stelt offi­cier van dienst Wim van der Wal. In de Rot­ter­dam­se havens –en ver daar­bui­ten– ope­reert daar­om een gespe­ci­a­li­seerd scheeps­brand­be­strij­dings­team. „Je moet zo’n schip als het ware kun­nen lezen.”

Zijn thuis­ha­ven heeft de Vei­lig­heids­re­gio Rot­ter­dam-Rijn­mond –waar­on­der genoemd team valt– boven in het World Port Cen­ter, op de Kop van Zuid in Rot­ter­dam. De ramen bie­den er een weids uit­zicht op de sky­li­ne van Rot­ter­dam. En op het water van de Nieu­we Maas, het werk­ter­rein van het scheepsbrandbestrijdingsteam.

Op dat water, en ver­der door heel de Rot­ter­dam­se haven, varen jaar­lijks zo’n 30.000 zee­sche­pen, en bij­na vier­maal zo veel bin­nen­vaart­sche­pen. Op elk schip kan er brand uit­bre­ken. „In de haven loopt een schip meer risico’s dan tij­dens het varen”, weet Van der Wal (48). „Onder­weg gebeurt er veel min­der vaak iets dan tij­dens het laden en los­sen, het uit­voe­ren van aller­lei onder­houds­werk of een repa­ra­tie op een werf.” Boven­dien heeft Rot­ter­dam het pre­di­caat ”port of refu­ge”, vei­li­ge haven. „Als er op sche­pen op de Noord­zee brand uit­breekt, kun­nen ze hier bin­nen­lo­pen. Dit wordt geco­ör­di­neerd door het havenbedrijf.”

Lees heel het artikel

beeld Vei­lig­heids­re­gio Haag­lan­den en Dick den Braber