Ontroerd door lichtval na oogoperatieOntroerd door lichtval na oogoperatie

DORD­RECHT | Een ris­kan­te oog­ope­ra­tie die hem in 1967 zijn zicht terug­gaf, schonk Rudi Klein­geld (1942) blij­vend een ande­re blik op de wer­ke­lijk­heid. Als ama­teur­fo­to­graaf wil hij zijn ver­won­de­ring hier­over delen.

De pro­ble­men begin­nen op zijn zes­tien­de, tij­dens een gewo­ne school­dag. „Opeens zag ik niet meer wat de docent op het bord had geschre­ven.” Klein­geld blijkt met een gebob­beld hoorn­vlies te kam­pen. „De oog­arts ver­tel­de mij dat ik in zo'n tien jaar tijd zou blind worden.”

Klein­geld werpt zich na het gesprek met kracht op de stu­die. „Ik wil­de ervoor zor­gen dat ik zo lang moge­lijk nor­maal aan de maat­schap­pij kon blij­ven deel­ne­men.” Ter­wijl Rudi al als onder­wij­zer voor de klas staat, blijft hij door­le­ren. In een race tegen de klok, ter­wijl zijn ogen steeds slech­ter worden.

Voor de klas weet hij al die tijd met kunst-en-vlieg­werk te func­ti­o­ne­ren. Zijn leer­lin­gen heb­ben wei­nig besef van zijn toe­ne­men­de blind­heid, meent hij. Tot de klas een topo­gra­fie­toets moet maken. „Een cynisch moment. Voor­in had ik de kaart mét plaats­na­men opge­han­gen, in plaats van de blin­de ver­sie.” Zijn ogen knipperen.

Lees de vol­le­di­ge publi­ca­tie in AD De Dord­te­naar en AD Rivierenland

Lees een ande­re ver­sie van het inter­view in het Refor­ma­to­risch Dagblad