Hitte nekt bezoekersrecord Sleepbootdagen VianenHitte nekt bezoekersrecord Sleepbootdagen Vianen

De Nati­o­na­le Sleep­boot­da­gen Via­nen 2017 begon­nen veel­be­lo­vend met een bezoe­kers­re­cord van 45.000 men­sen op Hemel­vaarts­dag. Antie­ke scheeps­mo­to­ren, een monu­men­ta­le ijs­bre­ker, de mari­ne en zo'n 190 sleep- en duw­bo­ten ble­ken mag­ne­ten voor alle leef­tij­den. De toe­ne­men­de hit­te liet in de dagen erna daar­na ech­ter de belang­stel­ling wegsmelten.

Op zater­dag bleef de tel­ler ste­ken op 10.000 men­sen. Puur van­we­ge de zin­de­ren­de hit­te, ver­klaart woord­voer­der Henk Lam­mer­tink. Niet­te­min telt hij zijn zege­nin­gen. ‘Dege­nen die er waren, geven heel enthou­si­as­te reac­ties op bij­voor­beeld Facebook.'

Op de eer­ste dag van het eve­ne­ment is het wél bij­zon­der druk. In de stra­ten rond het stads­cen­trum wemelt het van kraam­pjes. Op don­der­dag en zater­dag is er in de Voor­straat een bra­de­rie en op de Lijn­baan een kunst­markt. Het Ste­de­lijk Muse­um trekt de aan­dacht met zijn gloed­nieu­we expo­si­tie ‘Dui­zend jaar rivier­vaart op de Lek'. De Gro­te Kerk biedt ruim baan rich­ting de trap­pen naar de toren­spits en op het Sluis­ei­land lon­ken hore­ca­ten­tjes en een nau­ti­sche markt naar het publiek.

Gloei­kop­mo­tor

In voor­al de Pas­san­ten­ha­ven dob­be­ren de ech­te onder­wer­pen van deze Nati­o­na­le Sleep­boot­da­gen kop aan kont langs de kade. Wie wil kan in prin­ci­pe zo aan boord stap­pen, om eens rond te kijken.

Lees heel het artikel