Audiotour wekt Rampjaar 1672 tot levenAudiotour wekt Rampjaar 1672 tot leven

In Zuid-Hol­land kun­nen kin­de­ren, ouders en groot­ou­ders de avon­tu­ren van twee jon­ge men­sen in ramp­jaar 1672 mee­be­le­ven. Op de fiets. Met een audio­tour van Stich­ting Strui­nen en Vor­sen. Reis mee!

Boe­ren­zoon Adri­aan en bood­schap­per Hen­rick door­krui­sen in ramp­jaar 1672 het gebied langs de Oude Hol­land­se Water­li­nie: van Amei­de tot Nieuw­koop. Bei­den zijn op zoek naar prins Wil­lem III, op wie alle Hol­lan­ders hun laat­ste hoop heb­ben geves­tigd. De Fran­sen heb­ben bij­na heel de Repu­bliek onder de voet gelo­pen. Nu is Hol­land aan de beurt…

Strui­nen en Vor­sen, een stich­ting die zich richt op het pro­mo­ten van het Groe­ne Hart, vroeg mij om twee audio­tours over de Oude Hol­land­se Water­li­nie te schrij­ven. De rou­tes moesten twee per­so­na­ges bevat­ten, his­to­ri­sche loca­ties langs de water­li­nie in Zuid-Hol­land belich­ten en elkaar krui­sen. Na akkoord voor mijn opdracht­om­schrij­ving ben ik aan de slag gegaan.

De audio­tour speelt zich onder ande­re rond Schoon­ho­ven af. Deze poort uit 1601, die ten tij­de van ramp­jaar 1672 al bestond, spreekt hier­bij tot de verbeelding.

Om mij in te leven heb ik mij eerst gron­dig in de bron­nen ver­diept en in kaart gebracht wel­ke his­to­ri­sche fei­ten ik met rele­van­te loca­ties langs de rou­te in ver­band kon bren­gen. Daar­na heb ik deze loca­ties Zuid-Hol­land­se loca­ties bezocht om mij goed in de ver­ha­len in te leven, die intus­sen in mijn hoofd rijpten.

Ver­vol­gens leg­de ik de door mij bedach­te per­so­na­ges, de af te leg­gen rou­tes en de gro­ve lij­nen aan opdracht­geef­ster Ani­ta van der Vliet van Strui­nen en Vor­sen voor. Door deze rela­tief kor­te lij­nen kreeg Strui­nen en Vor­sen een goed beeld van waar ik heen wil­de en kon ik goed bepa­len of ik de juis­te rich­ting op ging. Ver­vol­gens heb ik deze ver­ha­len stuk voor stuk gede­tail­leerd tot his­to­risch ver­ant­woor­de fac­ti­on uitgewerkt.

Na een peri­o­de van schrij­ven, her­schrij­ven en ein­de­loos bij­scha­ven was mijn deel van het pro­ject klaar. Nu kwam de beurt aan Jur­jan Riet­veld van Big Mou­se Pro­duc­ti­ons om het geheel met behulp van stem­ac­teurs tot een hoor­spel te ver­wer­ken. Het gehe­le pro­ject kwam tot stand in nau­we samen­wer­king met ont­werp­ster Mari­ël­le Azim van Azim­De­zign & Com­mu­ni­ca­ti­on, en voor­zien van prach­ti­ge illu­stra­ties van Jose­fien Ver­steeg van JOOS-illu­stra­ties. Beluis­ter hier het eindresultaat.

Het pro­ject bleek een suc­ces, en de opdracht­ge­ver zeer tevre­den. Mijn doel als tekst­schrij­ver was bereikt.

De audio­tour is een pro­duct van Strui­nen en Vor­sen i.s.m. His­to­risch Plat­form Gou­da en Stich­ting Groe­ne Hart. Met dank aan de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, Rabo­bank, Jac­ques Beze­mer­fonds, Stich­ting Het Oude-Man­nen­huys en Prins Ber­nard Cultuurfonds.

Naschrift: in 2018 kreeg ik van Strui­nen en Vor­sen de opdracht voor het schrij­ven van een ver­ha­len­rou­te door Gouda.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Aan een dergelijk project werk ik ook graag voor u.