Milde afkeuring rol Barendrechtse oud-wethouderMilde afkeuring rol Barendrechtse oud-wethouder

BAREND­RECHT. In een debat over een inte­gri­teits­on­der­zoek naar de han­del­wij­ze van hui­dig SGP/­CU-raads­lid en oud-wet­hou­der Ver­sen­daal heeft de gemeen­te­raad van Barend­recht gis­ter­avond afkeu­rend, maar mild over Ver­sen­daal geoor­deeld. Alleen Echt voor Barend­recht (9 zetels) trok fel van leer.

Aan­lei­ding voor het zoge­he­ten BING-onder­zoek vorm­de een schrif­te­lij­ke ver­kla­ring van Ver­sen­daal, eind okto­ber 2014. Hier­in steun­de de oud-wet­hou­der het stand­punt van direc­teur-eige­naar Van den Heu­vel van Olym­pic Food Group (OGF) over de vorm­ge­ving van een uit­rit van­af zijn ter­rein naar de nieuw aan te leg­gen Spoor­laan. De onder­ne­mer had hier­over one­nig­heid met het hui­di­ge col­le­ge. Later mond­de dit uit in een juri­disch con­flict, waar­bij Ver­sen­daals ver­kla­ring een rol speelde.

Geen aan­wij­zin­gen

Het Barend­recht­se col­le­ge van B en W kon Ver­sen­daals actie niet waar­de­ren. Op voor­stel van de SGP/CU nam hier­op het Bureau Inte­gri­teit Neder­land­se Gemeen­ten (BING) de han­del­wij­ze van Ver­sen­daal onder de loep.

De onder­zoe­kers zagen geen aan­wij­zin­gen dat de oud-wet­hou­der pri­vé­be­lang boven het alge­meen belang had gesteld – de kern van de verdenkingen.

Het BING-rap­port ont­ze­nuw­de ook de geruch­ten dat Ver­sen­daal fami­lie­ban­den zou heb­ben met Van den Heu­vel en dat bei­den naar dezelf­de kerk zou­den gaan.

Terug­hou­den­der

Niet­te­min had Ver­sen­daal zich vol­gens BING terug­hou­den­der mogen opstel­len en min­stens voor­af over­leg moe­ten ple­gen met zijn opvol­ger, wet­hou­der Ver­maat (Echt voor Barend­recht, EvB).

Alle Barend­recht­se par­tij­en steun­den gis­te­ren de con­clu­sies van BING. „U hebt bei­de par­tij­en bij elkaar wil­len bren­gen, en dat is prij­zens­waar­dig. Maar als oud-wet­hou­der begaf u zich hier­mee wel op glad ijs”, con­clu­deer­de CDA-voor­zit­ter Luijendijk.

Lees vol­le­dig artikel

 

Beeld Sjaak Ver­boom