Pri­vé­school voor slim­me doenersPri­vé­school voor slim­me doeners

Als mbo-leraar zag hij hoe „slim­me doe­ners” zich stier­lijk ver­veel­den in de les­sen. Met zijn chris­te­lij­ke pri­vé­school Essen­zo in Gou­da wil Teus de Jong onder meer deze doel­groep een alter­na­tief bie­den. „Ik weet hoe ze zich voelen.”

Bij het gesprek zit ook Gert van de Vel­de, direc­teur van het gelijk­na­mi­ge schil­ders­be­drijf uit Berg­am­bacht, aan­ge­scho­ven: „Ik zit hier met twee pet­ten. Als vader van een leer­ling, en als praktijkopleider.”

Klik

Zijn zoon Dani­ël beant­woordt aan het door De Jong geschets­te beeld. Hij volgt een van de mbo-4-oplei­din­gen van Essen­zo. Hier­naast biedt de school sinds kort ook hbo-vari­an­ten aan (niveau bache­lor). Van de Vel­de: „Daan zat niet ple­zie­rig in het regu­lier onder­wijs. We zijn hier zomaar eens bin­nen­ge­stapt, en heb­ben een klik met Teus’ school gekre­gen. Zo is mijn zoon hier terecht­ge­ko­men.” Nu volgt Dani­ël eens per week hier in Gou­da les. De ande­re dagen fun­geert de schil­ders­zaak van zijn pa als leerbedrijf.

Die com­bi­na­tie, vier dagen wer­ken en één dag leren, is een van de ken­mer­ken van de oplei­din­gen van Essen­zo. Teus de Jong: „Toen ik hier in 2008 mee begon, bestond dit nog niet op mbo-4-niveau. Nor­maal zat je vier dagen per week op school, of zelfs heel de week, met één sta­ge­pe­ri­o­de per jaar.” Boven­dien kun­nen leer­lin­gen hun diplo­ma bij Essen­zo in twee jaar halen, in plaats van in drie. Ver­der werkt de school met klei­ne klas­sen van hoog­uit twaalf studenten.

Stoe­len uitladen

Zijn keu­ze voor de oprich­ting van Essen­zo omschrijft De Jong als ide­a­lis­me. „Je kunt leer­lin­gen ver­de­len in den­kers, doe­ners, dro­mers en beslis­sers. Als docent eco­no­mie zag ik doe­ners die mbo deden, ter­wijl ze hbo zou­den kun­nen halen. Maar op havo en vwo krij­gen leer­lin­gen bij­na alleen maar the­o­rie aan­ge­bo­den. Door­dat de doe­ners hier­mee niet over­weg kon­den, had­den docen­ten hen naar het vmbo ver­we­zen. Daar haal­den ze een ver­vol­gens diplo­ma zon­der er iets voor te doen.”

Lees vol­le­dig artikel

Beeld Cees van der Wal