Paspoort KrimpenerwaardPaspoort Krimpenerwaard

Alle jon­ge­ren tus­sen de 8 en 14 jaar op scho­len in de gehe­le Krim­pe­ner­waard kre­gen in 2015 en 2016 gra­tis het Pas­poort Krim­pe­ner­waard in han­den gedrukt.

Doel was om de kin­de­ren naar bui­ten te lok­ken, en ken­nis te laten maken met acti­vi­tei­ten in de pol­ders waar ze in wonen, samen met vrien­den, ouders of grootouders.

In het bewus­te jon­ge­ren­pas­poort beschrijf ik 31 ”attrac­ties” die zij door heel de Krim­pe­ner­waard kun­nen vin­den. Denk aan een imke­rij, een melk­vee­hou­de­rij en een speel­pol­der, maar ook aan een streek­mu­se­um, een kano­cen­trum en een cur­sus wilgenteenvlechten.

Een kindje dat in het hooi speelt

Ver­der gaf het pas­poort speels infor­ma­tie over de ver­schil­len­de dorps- en stads­ker­nen, de natuur van het unie­ke sla­gen­land­schap, de wandel‑, fiets- en kano­rou­tes, eve­ne­men­ten, kuns­t­rou­tes en de zil­ver­stad Schoon­ho­ven in de pol­ders van de Krimpenerwaard.

Een bezoek aan een attrac­tie lever­de altijd wat op: kor­ting, en extraatje en in elk geval een stem­pel. Met het ver­za­me­len van deze stem­pels kon de jeugd twee jaar lang pol­der­ti­tels ver­die­nen. Hoe meer ver­schil­len­de stem­pels, hoe hoger de titel die ze op de offi­ci­ë­le uit­rei­kin­gen in 2016 en 2017 kon krij­gen. Een wet­hou­der of bur­ge­mees­ter uit de gemeen­ten Krim­pen aan den IJs­sel en Krim­pe­ner­waard benoem­de hen dan als in een stand die vari­eer­de van melk­meis­je of boe­ren­knecht tot land­graaf of landgravin.

In totaal wer­den meer dan 25.000 pas­poor­ten ver­spreid via de basis­scho­len, scho­len voor voort­ge­zet onder­wijs, bibli­o­the­ken, gemeen­te­hui­zen, VVV-kan­to­ren in de omge­ving, win­kels, Rabo­bank Krim­pe­ner­waard en deel­ne­mers van het paspoort.

Het pas­poort kwam tot stand dank­zij finan­ci­ë­le bij­dra­ges van de in het pas­poort beschre­ven deel­ne­mers, de gemeen­te Krim­pe­ner­waard, de gemeen­te Krim­pen aan den IJs­sel, Groen­al­li­an­tie Mid­den-Hol­land, Streek­fonds Krim­pe­ner­waard en Rabo­bank Krimpenerwaard.

Bekijk hier het pas­poort.

Idee en pro­duc­tie: Peter Egge, EGGE PR

Vorm­ge­ving: Mari­ël­le Azim, AzimDezign

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Aan een dergelijk project werk ik ook graag voor u.