Pandemie gaf Arie (20) zetje richting slagerij van zijn paPandemie gaf Arie (20) zetje richting slagerij van zijn pa

Voor jon­ge sla­gers is er vol­doen­de toe­komst, stel­len vader en zoon Bak­ker uit Alblas­ser­dam. Over de rege­rings­plan­nen voor een vlees­taks zijn ze min­der te spreken.

 

Met de hui­di­ge Week van de Sla­ger hoopt de bran­che jon­ge­ren te enthou­si­as­me­ren voor de oplei­ding tot sla­ger. Vol­gens de orga­ni­sa­tor, Stich­ting Oplei­dings­fonds Sla­gers­be­drijf, dreigt er een tekort aan slagers.

Trappelen

Het kin­der­rij­ke gezin van Arie Bak­ker sr. (50) uit Alblas­ser­dam nuan­ceert dat ove­ri­gens rea­lis­ti­sche beeld. „Al mijn acht kin­de­ren zijn bij de zaak betrok­ken”, meldt Bak­ker, sinds der­tig jaar eige­naar van een sla­ge­rij –tegen­woor­dig met cate­ring– in het­zelf­de dijkdorp.

„Bij hoog­tij­da­gen rukt de hele fami­lie uit, inclu­sief aan­hang. Behal­ve de jong­ste – maar ook zij staat al te trap­pe­len. Ver­der heeft mijn schoon­zoon een aan­tal jaar bij mij gewerkt.”

Sla­gers Arie Bak­ker seni­or (r.) en juni­or (l.) in hun zaak in Alblas­ser­dam. Beeld: Cees van der Wal

Lockdowns

Toch trad tot voor kort nie­mand van Aries kroost daad­wer­ke­lijk in zijn voet­spo­ren. De corona­cri­sis bracht hier­in ver­an­de­ring, wat betreft zijn eni­ge zoon.

Arie juni­or (20): „Ik had hier wel een bij­baan­tje maar volg­de de hbo-oplei­ding Mechat­ro­ni­ca in Delft. Toen de scho­len van­we­ge coro­na de deu­ren slo­ten, moest ik onli­ne col­le­ges vol­gen.” Dat was niets voor hem. „En in de sla­ge­rij was het druk, onder ande­re door­dat de res­tau­rants ook geslo­ten waren. Zodoen­de ging ik daar steeds meer dagen aan de slag.”

Kort en goed: hij koos voor een sla­gers­vak­op­lei­ding, gevolgd door die tot trai­teur. „In die laat­ste oplei­ding leer ik vers­pro­duc­ten voor late­re con­sump­tie berei­den, zoals maal­tij­den, soe­pen en voorgerechten.”

 

Mét de zondagsrust verdween ook de zegen

Lees­tip: inter­view uit 2016 over de gebroe­ders Arie (groot­va­der van de geïn­ter­view­de Arie jr.) en Janus Bak­ker, direc­teurs van vlees­ver­wer­kings­be­drijf Gebroe­ders Bakker.

Voor­ma­lig boek­hou­der Karel van Welie. Beeld: Anton Dom­mer­holt

Een flo­re­rend bedrijf had­den de gebroe­ders Bak­ker in Lek­ker­kerk. Hun boe­ren­zult, sla­vin­ken en bor­rel­bal­len von­den gre­tig aftrek, en in enke­le decen­nia groei­de de sla­ge­rij uit tot een miljoenen­bedrijf. Maar nooit ver­loo­chen­den de zwa­gers van ds. Mal­lan hun afkomst, weet Karel van Welie (75). „Op nieuw­jaars­bij­een­kom­sten ging de Bij­bel open.”

Eettrends

Een toe­komst­ge­rich­te keu­ze, denkt hij. „Daar­mee kan ik inspe­len op de hui­di­ge eet­trends waar­in gemaks­pro­duc­ten een steeds gro­te­re rol spe­len.” Zijn vader beaamt dit: „De ver­koop van kant-en-kla­re pro­duc­ten explodeert.”

De vlees­con­sump­tie zal de komen­de jaren afne­men, ver­wacht Arie juni­or. „Daar­om vind ik het belang­rijk dat onze sla­ge­rij ver­nieu­wend bezig blijft.”

Maar een sla­ger zal het assor­ti­ment zal dan wel steeds ver­der moe­ten uit­brei­den, afge­stemd op ver­an­de­ren­de behoef­ten van de con­su­ment, ver­wacht de Alblasserdammer.

Sociale media

„Geluk­kig zijn wij daar elke dag mee bezig. Onze lief­de voor eten en alles wat bij onze sla­ge­rij hoort, delen we via aller­lei soci­a­le media.

Jon­ge­ren weten ons daar­op al goed te vin­den. Die­zelf­de jeugd kun­nen we op dit moment al goed aan­spre­ken met een kant-en-kla­re car­p­ac­cio of een brood­je ham­bur­ger, bij­voor­beeld. De jon­ge, opko­men­de klan­ten­kring leert ons wel­ke rich­ting de markt opgaat. Daar spe­len wij graag op in. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

Of Arie jr. de zaak van zijn vader ooit over­neemt, weet hij nog niet. „Voor nu heb ik het elke dag naar mijn zin.”  Zijn pa: „Het lijkt me mooi als een nieu­we gene­ra­tie ”Arie” de zaak weer overneemt.”