Binnenvaart maakt zich zorgen over biodieselBinnenvaart maakt zich zorgen over biodiesel

Bin­nen­vaart­schip­pers hou­den hun hart vast: per 2022 kun­nen Neder­land­se bun­ker­sta­ti­ons (varen­de tank­sta­ti­ons) vrij­wel enkel nog een mix van die­sel en bio­brand­stof­fen leve­ren. De sec­tor vreest motor­scha­de. „Als er niet snel dui­de­lijk­heid komt, stelt de minis­ter de invoer­ver­plich­ting maar uit”, vindt com­mis­sie­voor­zit­ter Kreu­sch van bran­che­or­ga­ni­sa­tie Konink­lij­ke BLN-Schuttevaer.

Auto­mo­bi­lis­ten zijn het al jaren gewend: brand­stof met een –staps­ge­wij­ze toe­ne­mend– per­cen­ta­ge bio­lo­gi­sche grond­stof erdoor­heen. Dat scheelt fos­sie­le aard­olie en ver­min­dert per sal­do de toe­na­me van CO2 in de atmos­feer. In opeen­vol­gen­de akkoor­den heb­ben lan­den wereld­wijd zich tot zul­ke maat­re­ge­len ver­plicht om de kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan.

In Euro­pa bevat­te Euro 95-ben­zi­ne sinds 2007 daar­om tot 5 pro­cent bio-etha­nol. Sinds twee jaar leve­ren tank­sta­ti­ons in plaats hier­van E10: een mix van gewo­ne ben­zi­ne met maxi­maal 10 pro­cent bio-ethanol.

Koolzaad

Die­sel krijgt een­zelf­de behan­de­ling als ben­zi­ne. Maar een scheut licht ont­vlam­ba­re etha­nol erdoor­heen is voor die­sel­mo­to­ren geen han­dig idee. Het ver­uit goed­koop­ste en (daar­door) popu­lair­ste alter­na­tief voor die­sel is FAME (Fat­ty Acid Methyl Ester, ofwel vet­zuur­me­thy­les­ter). Brand­stof­fa­bri­kan­ten kun­nen deze bio­die­sel­va­ri­ant maken van plant­aar­di­ge olie uit bij­voor­beeld kool­zaad of zonnebloempitten.

Maar FAME kan ook gemaakt wor­den van oud fri­tuur­vet en dier­lij­ke vet­ten. Dat scheelt wereld­wijd tal­lo­ze hec­ta­res kost­ba­re land­bouw­grond of te kap­pen bos voor bij­voor­beeld kool­zaad­teelt. Die bomen zijn juist hard nodig om CO2 in zuur­stof om te zet­ten. De EU sti­mu­leert daar­om de pro­duc­tie van deze zoge­he­ten twee­de gene­ra­tie FAME. Ook in Neder­land wordt ver­uit de mees­te bio­die­sel gemaakt van zul­ke her­ge­bruik­te vetten.

Green Deal

De twee­de gene­ra­tie FAME heeft een hoge­re prijs dan de eer­ste gene­ra­tie. En er is nog een nadeel: de kwa­li­teit is vaak slech­ter dan FAME op basis van ver­se plant­aar­di­ge oli­ën. Daar­door raken moto­ren snel­ler vervuild.

Wil­ly Kreu­sch. Beeld Konink­lij­ke BLN-Schuttevaer

Lan­ge tijd bleef de bin­nen­vaart, net als de zee- en de lucht­vaart, van het ver­plicht gebruik van bio­brand­stof ver­schoond. Maar in 2019 heeft de bran­che zich in de zoge­noem­de Green Deal Zee­vaart, Bin­nen­vaart en Havens ver­plicht tot een dras­ti­sche CO2-reduc­tie: de uit­stoot moet in 2024 20 pro­cent lager zijn dan in 2015, in 2030 bij­na de helft en in 2050 zelfs 70 pro­cent lager.

Blauwe diesel

Een belang­rijk mid­del om die doe­len te halen is het men­gen van een steeds gro­te­re hoe­veel­heid bio­die­sel door de brand­stof. De laat­ste jaren voe­ren bin­nen­vaart­on­der­ne­mers al steeds vaker op die­sel waar­in FAME was bij­ge­mengd. Meest­al gebeur­de dat zon­der dat zij dit wis­ten, want anders dan tank­sta­ti­ons op het land heb­ben de mees­te bun­ke­raars –drij­ven­de bevoor­ra­dings­sta­ti­ons– maar één soort brand­stof om de bun­kers van een schip te vul­len. B7 (die­sel met 7 pro­cent bio­die­sel, momen­teel FAME), ver­schilt de laat­ste jaren nog amper in prijs met B0. Zodoen­de sloeg zo’n bun­ker­sta­ti­on op de olie­markt wel­eens een bulk B7 in, in plaats van B0. Lan­de­lijk lag de afna­me van B7 in 2019 op zo’n 20 procent.

Met ingang van 2022 zul­len de mees­te bun­ker­sta­ti­ons vol­gens plan énkel gemeng­de die­sels leve­ren, net zoals tank­sta­ti­ons op de wal al jaren doen.

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

Alle gemel­de pro­ble­men val­len onmis­ken­baar te wij­ten aan de toe­ge­voeg­de bio­die­sel in de brand­stof, stelt Kreu­sch. „Blijk­baar komt er gewoon wel­eens FAME van infe­ri­eu­re vet­ten op de markt.”